მისიის განაცხადი

1. უნივერსიტეტი აღიარებს რა ბოლონიის პროცესის ფუნდამენტურ პრინციპებს, თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. ამასთან, იღებს პასუხისმგებლობას, უზრუნველყოს ეროვნული ინტერესების შესაბამისი სასწავლო და საგანმანათლებლო სტანდარტები. ამ სტანდარტებზე დაყრდნობით უნივერსიტეტის მისიას წარმოადგენს განახორციელოს განათლების სივრცეში ქვეყნის და საერთაშორისო განვითარების თანადროული და საზოგადოების მოთხოვნაზე ორიენტირებული თანამედროვე საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა, რაც გამოიხატება კვალიფიციური კადრების მომზადებაში, საავიაციო დარგის საფრენოსნო, საინჟინრო და ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით პროფესიულ, ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის საფეხურზე.

2. უნივერსიტეტის ძირითად მიზანს წარმოადგენს უმაღლესი საგანმანათლებლო საქმიანობისა და სამეცნიერო კვლევების წარმართვა. იგი ახორციელებს აკადემიური უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამას.

3. უნივერსიტეტის მიზნები და ამოცანებია ჩამოაყალიბოს და საზოგადოებას შესთავაზოს უმაღლესი განათლების ისეთი პროცესი, რაც უზრუნველყოფს:

ა) პიროვნების პოტენციალის ყოველმხრივ რეალიზებას სხვადასხვა მიმართულებით;

ბ) მაღალკვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი და შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადეკვატური კადრების მომზადებას, რომლებიც აღიარებენ ზოგადსაკაცობრიო იდეალებს, პატივს ცემენ დემოკრატიულ ღირებულებებს და უზრუნველყოფენ ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვას;

გ) პროფესორ-მასწავლებელთა აკადემიურ თავისუფლებას, სამეცნიერო კვლევების სათანადო პირობების შექმნას და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობას;

დ) უნივერსიტეტის საერთაშორისო თანამშრომლობის სტრატეგიის შემუშავებას, სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა ურთიერთგაცვლითი პროგრამების რეალიზების მიზნით.

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

+(995) 591 26 25 27

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec