ჩარიცხვა

საინჟინრო ფაკულტეტზე 2018-2019 სასწავლო წლისთვის ჩასარიცხი აბიტურიენტების მაქსიმალური რაოდენობა არის:

  • საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის პროგრამაზე - 100 ადგილი
  • საფრენი აპარატების დაპროექტებისა და წარმოების პროგრამაზე - 100 ადგილი
  • საჰაერო ხომალდების ავიონიკის და ელექტრული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაცია - 80 ადგილი
  • ფრენების უზრუნველყოფის მიწისზედა რადიოტექნიკური საშუალებების ტექნიკური ექსპლუატაცია - 80 ადგილი

ინფორმაციული ტექნოლოგიები და ფრენის მართვის ავტომატიზებული სისტემების პროგრამაზე - 70 ადგილი

აუცილებლად ჩასაბარებელი საგნები: ზოგადი უნარები, უცხო ენა, ქართული ენა და ლიტერატურა
არჩევითი საგნები: მათემატიკა, ფიზიკა, გეოგრაფია ან ისტორია

გადასახადი: 3000 ლარი წელიწადში

დაფინანსება: აბიტურიენტს შეუძლია მოიპოვოს გრანტი ერთიანი ეროვნული გამოცდებიდან 100%, 70% ან 50%-ის ოდენობით. 

მნიშვნელოვანი სიახლე აბიტურიენტებს:

  • საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის პროგრამების პირველ პრიორიტეტად მითითების შემთხვევაში, მიიღებთ თანადაფინანსებას უნივერსიტეტისგან 750 ლარის ოდენობით და 100%-იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში ისწავლით სრულიად უფასოდ.
  • მეორე პრიორიტეტად მითითების შემთხვევაში,უნივერსიტეტისგან მიიღებთ დაფინანსებას 500 ლარის ოდენობით.
  • მესამე პრიორიტეტად მითითების შემთხვევაში,უნივერსიტეტისგან მიიღებთ დაფინანსებას 250 ლარის ოდენობით.
  • ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე 100%-იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, უნივერსიტეტისგან მიიღებთ თანადაფინანსებას 750 ლარის ოდენობით და ისწავლით სრულიად უფასოდ.
  • 70%-იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთვევაში, უნივერსიტეტისგან მიიღებთ თანადაფინანსებას 500 ლარის ოდენობით.
  • 50%-იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, უნივერსიტეტისგან მიიღებთ თანადაფინანსებას 250 ლარის ოდენობით.

 

*(შენიშვნა: აბიტურიენტის მიერ  საგანმანათლებლო პროგრამაზე პირველი, მეორე ან მესამე პრიორიტეტით რეგისტრაციისა და სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება პრიორიტეტის მიხედვით დაწესებულ დაფინანსების.

აუცილებელი მოთხოვნა: საინჟინრო ფაკულტეტზე ჩაბარების მსურველმა აბიტურიენტებმა უნდა აიღონ ჯანმრთელობის ცნობა - ფორმა 100/ა - ნებისმიერ კლინიკაში და წარადგინონ უნივერსიტეტში ჩარიცხვის შემდგომ, რეგისტრაციის გავლის პროცესში)

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

+(995) 591 26 25 27

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 595 88 44 68 

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec