ჩარიცხვა

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტზე 2018-2019 სასწავლო წლისთვის ჩასარიცხი აბიტურიენტების მაქსიმალური რაოდენობა არის:

საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტის პროგრამაზე - 160 ადგილი

საბუღალტრო აღრიცხვა - 80 ადგილი

აუცილებლად ჩასაბარებელი საგნები: ზოგადი უნარები, უცხო ენა, ქართული ენა და ლიტერატურა
არჩევითი საგნები: მათემატიკა, გეოგრაფია, ისტორია, ლიტერატურა ან სამოქალაქო განათლება

გადასახადი: 3000 ლარი წელიწადში

დაფინანსება: აბიტურიენტს შეუძლია მოიპოვოს გრანტი ერთიანი ეროვნული გამოცდებიდან 100%, 70% ან 50%-ის ოდენობით.

მნიშვნელოვანი სიახლე აბიტურიენტებისათვის:

თუ  საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის პროგრამებს მიუთითებ პირველი პრიორიტეტით, მიიღებ დაფინანსებას 750 ლარის ოდენობით და 3000 ლარის ნაცვლად გადაიხდი 2250 ლარს. დამატებით  100% სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში კი  საერთოდ აღარ მოგიწევს სწავლის საფასურის გადახდა.

თუ  საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის პროგრამებს მიუთითებ მეორე  პრიორიტეტით, მიიღებ დაფინანსებას 500 ლარის ოდენობით და 3000 ლარის ნაცვლად გადაიხდი 2500 ლარს. დამატებით  100 % სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში კი მოგიწევს მხოლოდ 250 ლარის გადახდა. 

თუ  საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის პროგრამებს მიუთითებ მესამე  პრიორიტეტით, მიიღებ დაფინანსებას 250 ლარის ოდენობით და 3000 ლარის ნაცვლად გადაიხდი 2750 ლარს. დამატებით 100 % სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში კი მას მოგიწევს მხოლოდ 500 ლარის გადახდა.

თუ მოიპოვებ 100%-იან სახელმწიფო გრანტს, მიიღებ საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის დაფინანსებას 750 ლარის ოდენობით და (3000-2250 =) 750 ლარის ნაცვლად,  დამატებითი თანხის გადახდა აღარ მოგიწევს. 

თუ მოიპოვებ 70%-იან სახელმწიფო გრანტს,  მიიღებ საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის დაფინანსებას 500 ლარის ოდენობით და (3000-1575 = ) 1425 ლარის ნაცვლად,  მოგიწევს 925 ლარის გადახდა.  

თუ მოიპოვებ 50%-იან სახელმწიფო გრანტს,  მიიღებ საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის დაფინანსებას 250 ლარის ოდენობით და (3000-1125 =) 1875 ლარის ნაცვლად, მოგიწევს 1625 ლარის გადახდა.

შენიშვნა: ბიტურიენტის მიერ  საგანმანათლებლო პროგრამაზე პირველი, მეორე ან მესამე პრიორიტეტით რეგისტრაციისა და სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება პრიორიტეტის მიხედვით დაწესებულ დაფინანსების.

(შენიშვნა: თანადაფინანსების პირობა გაგრძელდება იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტის ყოველსემესტრული მოსწრების საშუალო ქულა იქნება 91 და მეტი)

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

+(995) 591 26 25 27

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 599 36 61 11

+(995) 595 88 44 68 

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec