შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში სხვა უმაღლესი სასწავლებლიდან გადმოსვლის მსურველთა საყურადღებოდ!

პარასკევი, 12 იანვარი 2018 14:15

შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში სხვა უმაღლესი სასწავლებლიდან გადმოსვლის მსურველთა საყურადღებოდ!

1. სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე students.eqe.ge რეგისტრაციისა ვადა - 2018 წლის 18 იანვრის 12:00 საათიდან 01 თებერვლის 18:00 სთ-მდე;
2. სტუდენტთა მიერ მობილობის საფასურის გადახდის ვადა - 2018 წლის 18 იანვრის 12:00 საათიდან 01 თებერვლის 18:00 სთ-მდე;
3. ელექტრონულ პორტალზე მობილობის შედეგების გამოქვეყნების ვადა - 2018 წლის 06 თებერვალი.
4. შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში წერილობითი განაცხადის წარმოდგენის ვადაა 2018 წლის 6 თებერვლიდან 9 თებერვლის ჩათვლით;

5. მობილობის მსურველმა სტუდენტებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:
ა. განცხადება სსუ-ს რექტორის სახელზე;
ბ. პირადობის მოწმობის ასლი;
გ. სტუდენტის სასწავლო ბარათი, რომელშიც მითითებული იქნება სტუდენტის მიერ გავლილი საგნების მოცულობა (სთ), მიღებული შეფასებები და მინიჭებული კრედიტები. ბარათი დამოწმებული უნდა იყოს უნივერსიტეტის ბეჭდით და ხელმოწერით;
დ. შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (საბაკალავრო პროგრამაზე - სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, სამაგისტრო პროგრამაზე - ბაკალავრის დიპლომის ასლი, სადოქტორო პროგრამაზე - მაგისტრის დიპლომის ასლი; სხვა ქვეყნის საგსნმანათლებლო დაწესებულებაში განათლების მიღების შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იქნას უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
ე. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი საქართველოს მოქალაქე ვაჟებისთვის;
ვ. 2 სურათი ზომით 3X4 და სურათის ელექტრონული ვერსია.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად სტუდენტებს შეუძლიათ მობრძანდნენ უნივერსიტეტში მისამართი: ქ. წამებულის გამზირი 16. I სასწავლო კორპუსი, ოთახი 605.
ან დარეკონ ნომერზე: 322 74-61-55, 595–77–83–35.

ბრძანების სანახავად გადადით მითითებულ ბმულზე

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

+(995) 555 91 67 79

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec