დაიწყო შიდა მობილობა 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის

პარასკევი, 06 ივლისი 2018 07:23

დაიწყო შიდა მობილობა 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის

  1. შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში  შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტთა  განცხადების მიიღება იწარმოებს  2018 წლის 9 ივლისიდან 31 აგვისტოს   ჩათვლით, 10 სთ-დან 17 სთ-მდე,  I სასწავლო კორპუსი, ოთახი 605.
  2. შიდა მობილობის მსურველმა სტუდენტებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:

ა. განცხადება სსუ-ს რექტორის სახელზე;

ბ. პირადობის მოწმობის ასლი;

გ. სტუდენტის სასწავლო ბარათი, რომელშიც მითითებული იქნება სტუდენტის მიერ გავლილი საგნების მოცულობა (სთ), მიღებული შეფასებები და მინიჭებული კრედიტები. ბარათი დამოწმებული უნდა იყოს უნივერსიტეტის ბეჭდით და ხელმოწერით;

  1. აღიარებული კრედიტების რაოდენობის თაობაზე სტუდენტის მიერ წერილობითი განცხადებით დადასტურების (თანხმობ/უარი) ვადაა 2018 წლის 6 - 7 სექტემბერი. 
  2.  საკონტაქტო ტელეფონი: 274-61-55. 595–77–83–35. 

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

+(995) 591 26 25 27

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec