2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობის ვადების შესახებ

პარასკევი, 11 იანვარი 2019 11:48

შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში       შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტთა       განცხადების მიიღება იწარმოებს       2019 წლის 21 იანვრიდან 1-ლი თებერვლის   ჩათვლით, 10 სთ-დან 17 სთ-მდე, I სასწავლო კორპუსი, ოთახი 405.

შიდა მობილობის მსურველმა სტუდენტებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:

 განცხადება სსუ-ს რექტორის სახელზე;

 პირადობის მოწმობის ასლი;

 სტუდენტის სასწავლო ბარათი, რომელშიც მითითებული იქნება სტუდენტის მიერ გავლილი საგნების მოცულობა (სთ), მიღებული შეფასებები და მინიჭებული კრედიტები. ბარათი დამოწმებული უნდა იყოს უნივერსიტეტის ბეჭდით და ხელმოწერით;

აღიარებული კრედიტების რაოდენობის თაობაზე სტუდენტის მიერ წერილობითი განცხადებით დადასტურების (თანხმობა/უარი) ვადაა 2019 წლის 12-15 თებერვალი.

 საკონტაქტო ტელეფონი: 274-61-55. 595–77–83–35. 

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

+(995) 591 26 25 27

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

+(995) 555 91 67 79

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec