2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის გარე მობილობის ვადების შესახებ

ოთხშაბათი, 06 თებერვალი 2019 09:29

სტუდენტებმა, რომლებმაც მოიპოვეს მობილობისწესითსაავიაციოუნივერსიტეტშიჩარიცხვისუფლება (ელექტრონულ პორტალზე მობილობის შედეგების გამოქვეყნების ვადაა 2019 წლის 6 თებერვალი)არაუგვიანეს11 თებერვლისაუნდაგამოცხადდნენ  უნივერსიტეტშიდაწარმოადგინონ:

  • განცხადებასსუ-რექტორისსახელზე;
  • უმაღლესსაგანმანათლებლოდაწესებულებაშისტუდენტისჩარიცხვისბრძანებისასლი;
  • ამონაწერისტუდენტისსასწავლობარათიდანრომელშიცმითითებულიიქნებასტუდენტისმიერგავლილისაგნებისმოცულობა (სთ), მიღებულიშეფასებებიდამინიჭებულიკრედიტებიამონაწერიდამოწმებულიუნდაიყოსუმაღლესისაგანმანათლებლოდაწესებულებისბეჭდითადახელმოწერით;
  • ატესტატისასლი;
  • პირადობისმოწმობისასლი;
  • მიწერისმოწმობისასლი (ვაჟებისათვის);
  • ფოტოსურათიზომით 3X4-ზედასურათისელექტრონულივერსია.

საბუთებისმიიღებაიწარმოებს 2019 წლის6 თებერვლიდან 11 თებერვლისჩათვლით, 10 სთ-დან 17 სთ-მდე I სასწავლოკორპუსიოთახი 405.

დამატებითი ინფორმაციისმისაღებადსტუდენტებს შეუძლიათმობრძანდნენუნივერსიტეტში.მისამართი:დედოფლისგამზირი 16. I სასწავლოკორპუსიოთახი 405.

ან დარეკონ ნომერზე: 2-74-61-55, 595–77–83–35. 

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

+(995) 591 26 25 27

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec