საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე,,საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია“ ( CPL-A) შიდა მობილობა დაიწყო

სამშაბათი, 18 ივნისი 2019 08:08

გამოცხადდეს 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტის  შიდა მობილობა შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე,,საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია“ ( CPL-A). მსურველთა განაცხადებების მიღების ვადა განისაზღვროს 2019 წლის  17 ივნისიდან 21 ივნისის ჩათვლით.

შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტებმა უნდა წარმოადგონონ შემდეგი საბუთები:

  • განცხადება სსუ-ს რექტორის სახელზე;
  • პირადობის მოწმობის ასლი;
  • სტუდენტის სასწავლო ბარათი, რომელშიც მითითებული იქნება სტუდენტის მიერ გავლილი საგნების მოცულობა (სთ), მიღებული შეფასებები და მინიჭებული კრედიტები. ბარათი დამოწმებული უნდა იყოს უნივერსიტეტის ბეჭდით და ხელმოწერით.

საბუთების მიღება იწარმოება 2019 წლის 17 ივნისიდან 21 ივნისის ჩათვლით. 10.00 საათიდან 17 საათამდე, II კორპუსი ოთახი 214

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

+(995) 555 91 67 79

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec