განცხადება აკადემიური თანამდებობის დასაკავენბელი ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ

ოთხშაბათი, 31 ივლისი 2019 13:11

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი, აკადემიური პერსონალის შერჩევის მიზნით, აცხადებს ღია კონკურსს საფრენოსნო მომზადების, საინჟინრო და ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტებზე შემდეგი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად:
მიმართულება: საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაცია

 • საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (ასოცირებული პროფესორი - 4 ვაკანსია)
 • საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია ( ასისტენტი - 1 ვაკანსია)
 • საფრენი აპარატების დაპროექტება და წარმოება (ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია)
 • საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაცია (ასისტენტი -1 ვაკანსია)

მიმართულება: ბიზნესის ადმინისტრირება 

მენეჯმენტი

 • პროფესორი - 1 ვაკანსია
 • ასოცირებული პროფესორი - 3 ვაკანსია
 • ასისტენტ-პროფესორი - 2 ვაკანსია
 • ასისტენტი - 1 ვაკანსია


ფინანსები

 • პროფესორი - 3 ვაკანსია
 • ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია
 • ასისტენტ-პროფესორი - 1 ვაკანსია
 • 1.2.3. მარკეტინგი
 • პროფესორი - 1 ვაკანსია
 • ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია
 • 1.2.4. სტატისტიკა
 • პროფესორი - 1 ვაკანსია
 • ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია

ძირითადი კრიტერიუმები აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად:

 • პროფესორის თანამდებობაზე - დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება; ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები/პუბლიკაციები/გამოცემები;
 • ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე - დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი; სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება; ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები/პუბლიკაციები;
 • ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე - დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი; სასურველია სფეროში მუშაობის არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება;
 • ასისტენტის თანამდებობაზე - მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
 • პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნას კვალიფიციური პირი, პროფესიული ნიშნით. ამ შემთხვევაში პირის კვალიფიკაცია შეიძლება დასტურდებოდეს პროფესიული გამოცდილებით, სპეციალური მომზადებით ან/და პუბლიკაციებით. შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონედ ითვლება პირი, რომელსაც აქვს პროგრამით გათვალისწინმებული სწავლის შედეგების გამომუშავების აუცილებელი კომპეტენცია.
 • დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები, როგორც მატერიალური, ისე ელექტრონული ფორმით (ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.):
 • განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ შესაბამისი აკადემიური თანამდებობის მითითებით;
 • CV/რეზიუმე;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • ფოტოსურათი (ზომით 3X4);
 • კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი (საზღვარგარეთ დაცული ხარისხის შემთხვევაში, ავთენტურობაზე საჭირო დოკუმენტაცია (აღიარებული უნდა იყოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ) და ასევე, უცხოეთში გაცემული ან არაქართულენოვანი დიპლომი უნდა იყოს ნათარგმნი ქართულ ენაზე და დამოწმებული ნოტარიულად);
  სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობის დამადასტურებელი ცნობა;
 • სამოტიაციო წერილი;
 • გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი;
 • სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია ბოლო 5 წლის განმავლობაში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • კურსის/კურსების სილაბუსი/სილაბუსები.

 

კონკურსი ჩატარდება 4 ეტაპად:
I ეტაპი – განაცხადის მიღება: 09.09.2019- 13.09.2019 (მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი №16, II კორპუსი, ოთახი №112. ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.)
II ეტაპი – განაცხადისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის საკონკურსო კომისიის წევრების მიერ განხილვა: 16.09.2019 – 20.09.2019
III ეტაპი – კონკურსანტებთან გასუბრება: 23.09.2019 – 04.10.2019
IV ეტაპი - კონკურსის შედეგების გამოცხადება - 07.10.2019 -18.10.2019.

საკონკურსო კომისიის მოთხოვნით, კადიდატს შეიძლება მოეთხოვოს პრეზენტაციის ჩატარება მის მიერ წარმოდგენილ სილაბუსში მითითებულ ერთ-ერთ საკითზე.

საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი: 599 49 06 85 ლელა ხრიკული, ადამიანური რესურსების მენეჯერი

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

+(995) 555 91 67 79

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec