სოციალური პროგრამის ფარგლებში დაფინანსების მოპოვების მსურველთა საყურადღებოდ!

ორშაბათი, 26 აგვისტო 2019 07:31

სოციალური პროგრამის ფარგლებში დაფინანსების მოპოვების მსურველების საყურადღეებოთ, ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ  ქვემოთ მოცემულ ბმული.

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4639241?publication=0

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

+(995) 555 91 67 79

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec