კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

ხუთშაბათი, 13 თებერვალი 2020 12:22

 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი, აკადემიური პერსონალის შერჩევის მიზნით, აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად:

 1. 1.საინჟინრო ფაკულტეტი

მიმართულება: საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია - ასოცირებული პროფესორი (1 ვაკანსია)

 1. 2.ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

მიმართულება: ფინანსები - პროფესორი (1 ვაკანსია)               

აუცილებელი პირობა: აფილირება საქართველოს საავიაციო უნივერისტეტთან.                    

ძირითადი კრიტერიუმები აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად:

 • პროფესორისთანამდებობაზე - დოქტორისანმასთანგათანაბრებულიაკადემიურიხარისხი; სამეცნიერო-პედაგოგიურიმუშაობისარანაკლებ 6 წლისგამოცდილება; ბოლო 5 წლისგანმავლობაშიგამოქვეყნებულისამეცნიერონაშრომები/პუბლიკაციები/გამოცემები;
 • ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე - დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი; სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება; ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები/პუბლიკაციები;
 • პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნას კვალიფიციური პირი, პროფესიული ნიშნით. ამ შემთხვევაში პირის კვალიფიკაცია შეიძლება დასტურდებოდეს პროფესიული გამოცდილებით, სპეციალური მომზადებით ან/და პუბლიკაციებით. შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონედ ითვლება პირი, რომელსაც აქვს პროგრამით გათვალისწინმებული სწავლის შედეგების გამომუშავების აუცილებელი კომპეტენცია.

დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები, როგორც მატერიალური, ისე ელექტრონული ფორმით (ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.):

 • განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ შესაბამისი აკადემიური თანამდებობის მითითებით (ივსება ადგილზე);
 • CV/რეზიუმე;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • ფოტოსურათი (ზომით 3X4);
 • კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი (საზღვარგარეთ დაცული ხარისხის შემთხვევაში, ავთენტურობაზე საჭირო დოკუმენტაცია (აღიარებული უნდა იყოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ) და ასევე, უცხოეთში გაცემული ან არაქართულენოვანი დიპლომი უნდა იყოს ნათარგმნი ქართულ ენაზე და დამოწმებული ნოტარიულად);
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობის დამადასტურებელი ცნობა;
 • სამოტიაციო წერილი;
 • გამოქვეყნებული სამეცნიერონაშრომებისჩამონათვალი;
 • სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია ბოლო 5 წლის განმავლობაში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • კურსის/კურსებისსილაბუსი/სილაბუსები.

 კონკურსი ჩატარდება 4 ეტაპად:

I ეტაპი განაცხადის მიღება: 16.03.2020- 20.03.2020

II ეტაპი – განაცხადისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის საკონკურსო კომისიის წევრების მიერ განხილვა: 23.03.2020 – 27.03.2020  

III ეტაპი კონკურსანტებთან გასუბრება: 30.03.2020 – 10.04.2020

IV ეტაპი - კონკურსის შედეგების გამოცხადება: 13.04.2020 -24.04.2020.        

 საკონკურსო კომისიის მოთხოვნით, კადიდატს შეიძლება მოეთხოვოს პრეზენტაციის ჩატარება მის მიერ წარმოდგენილ სილაბუსში მითითებულ ერთ-ერთ საკითზე.

საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი: 599 49 06 85 ლელა ხრიკული, ადამიანური რესურსების მენეჯერი

 მის.: ქეთევან დედოფლის გამზირი N16, მე-2 კორპუსი, ოთახი N112

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

+(995) 555 91 67 79

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec