აბიტურიენტებისათვის

 
IMG 4735
61dzrava telavi

 

 

 

 

 

 

 

 

 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას შემდეგ სპეციალობებზე: 

  საფრენოსნო მომზადების ფაკულტეტი:

     საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა: საჰაერო ხომალდები საფრენოსნო ექსპლუატაცია (კომერციული პილოტი).

     სწავლების წლიური ღირებულება: 11500 ლარი.

     მისაღები კონტინგენტის (ვაკანტური ადგილების) რაოდენობა: 50

      ჩარიცხვის წინაპირობა

 • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ატესტატი;
 •  ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები.
 • ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე რეგისტრაციამდე სავალდებულოა სამედიცინო საფრენოსნო-საექსპერტო კომისიის დასკვნა, რომელიც გაიცემა ქ. თბილისის აეროპორტში მდებარე სპეციალიზებული კლინიკის მიერ.

    ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი საგნები:

   

   ძირითადი: ქართული ენა და ლიტერატურა; უცხო ენა; ზოგადი უნარები.

    არჩევითი: მათემატიკა, ფიზიკა, გეოგრაფია ან ისტორია.

   

    დაფინანსებააბიტურიენტს შეუძლია მოიპოვოს გრანტი ერთიანი ეროვნული გამოცდებიდან 100%, 70% ან 50%-ის ოდენობით.

 

   მნიშვნელოვანი სიახლე აბიტურიენტებს:

 • ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე 100%-იანი გრანტის მოპოვების შემთხვევაში მიიღებს თანადაფინანსებას უნივერსიტეტისგან ყოველწლიურად 1000 ლარის ოდენობით.
 • 70%-იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, უნივერსიტეტისგან მიიღებთ თანადაფინანსებას ყოველწლიურად 700 ლარის ოდენობით.
 • 50%-იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, უნივერსიტეტისგან მიიღებთ თანადაფინანსებას ყოველწლიურად 500 ლარის ოდენობით.

   

      საინჟინრო ფაკულტეტი:

 • საჰაერო ხომალდის ტექნიკური ექსპლუატაცია
 • საფრენი აპარატის დაპროექტება და წარმოება
 • საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაცია 
 • ფრენების უზრუნველყოფის მიწისზედა საშუალებების ტექნიკური ექსპლუატაცია
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიები და ფრენის მართვის ავტომატიზებული სისტემები 

         სწავლების წლიური ღირებულება: 3000 ლარი.

   ჩარიცხვის წინაპირობა:

 • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ატესტატი
 • ერთიანი ეროვმული გამოცდების შედეგები
 • ჯანმრთელობის დამადასტურებელი ცნობა, ფორმა №IV -100/“.

 

ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი საგნები:

ძირითადი: ქართული ენა და ლიტერატურა; უცხო ენა; ზოგადი უნარები.

არჩევითი: მათემატიკა, ფიზიკა, გეოგრაფია ან ისტორია.

 

დაფინანსება: აბიტურიენტს შეუძლია მოიპოვოს გრანტი ერთიანი ეროვნული გამოცდებიდან 100%, 70% ან 50%-ის ოდენობით.

მნიშვნელოვანი სიახლე:

 • საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის პროგრამების პირველ პრიორიტეტად მითითების შემთხვევაში, მიიღებთ თანადაფინანსებას უნივერსიტეტისგან 750 ლარის ოდენობით და 100%-იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში ისწავლით სრულიად უფასოდ
 • მეორე პრიორიტეტად მითითების შემთხვევაში,უნივერსიტეტისგან მიიღებთ დაფინანსებას 500 ლარის ოდენობით.
 • მესამე პრიორიტეტად მითითების შემთხვევაში,უნივერსიტეტისგან მიიღებთ დაფინანსებას 250 ლარის ოდენობით.
 • ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე 100%-იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, უნივერსიტეტისგან მიიღებთ თანადაფინანსებას 750 ლარის ოდენობით და ისწავლით სრულიად უფასოდ.
 • 70%-იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, უნივერსიტეტისგან მიიღებთ თანადაფინანსებას 500 ლარის ოდენობით.
 • 50%-იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, უნივერსიტეტისგან მიიღებთ თანადაფინანსებას 250 ლარის ოდენობით.

*(შენიშვნა: აბიტურიენტის მიერ  საგანმანათლებლო პროგრამაზე პირველი, მეორე ან მესამე პრიორიტეტით რეგისტრაციისა და სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება პრიორიტეტის მიხედვით დაწესებულ დაფინანსების)

  

   ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი:

 • საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი
 • საბუღალტრო აღრიცხვა

  სწავლების წლიური ღირებულება: 3000ლარი.

  ჩარიცხვის წინაპირობა

 •   სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ატესტატი;
 •  ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები. 

    ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი საგნები:

   ძირითადი საგნები: ქართული ენა და ლიტერატურა; უცხო ენა; ზოგადი უნარები.

   არჩევითი საგანი: მათემატიკა,  გეოგრაფია, ისტორია, ლიტერატურა ან ქამოქალაქო განათლება. 

 დაფინანსება: აბიტურიენტს შეუძლია მოიპოვოს გრანტი ერთიანი ეროვნული გამოცდებიდან 100%, 70% ან 50%-ის ოდენობით

 მნიშვნელოვანი სიახლე:

 • საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის პროგრამების პირველ პრიორიტეტად მითითების შემთხვევაში, მიიღებთ თანადაფინანსებას უნივერსიტეტისგან 750 ლარის ოდენობით და 100%-იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში ისწავლით სრულიად უფასოდ.
 • მეორე პრიორიტეტად მითითების შემთხვევაში,უნივერსიტეტისგან მიიღებთ დაფინანსებას 500 ლარის ოდენობით.
 • მესამე პრიორიტეტად მითითების შემთხვევაში,უნივერსიტეტისგან მიიღებთ დაფინანსებას 250 ლარის ოდენობით.
 • ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე 100%-იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, უნივერსიტეტისგან მიიღებთ თანადაფინანსებას 750 ლარის ოდენობით და ისწავლით სრულიად უფასოდ.
 • 70%-იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთვევაში, უნივერსიტეტისგან მიიღებთ თანადაფინანსებას 500 ლარის ოდენობით.
 • 50%-იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, უნივერსიტეტისგან მიიღებთ თანადაფინანსებას 250 ლარის ოდენობით.

*(შენიშვნა: აბიტურიენტის მიერ  საგანმანათლებლო პროგრამაზე პირველი, მეორე ან მესამე პრიორიტეტით რეგისტრაციისა და სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება პრიორიტეტის მიხედვით დაწესებულ დაფინანსების)

დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ 2018-2019 სასწავლო წლის ანკეტა-კითხვარი

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

+(995) 591 26 25 27

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec