აბიტურიენტებისათვის

 აქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას შემდეგ სპეციალობებზე: 

  საფრენოსნო მომზადების ფაკულტეტი:

     საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა: საჰაერო ხომალდები საფრენოსნო ექსპლუატაცია (კომერციული პილოტი).

     სწავლების წლიური ღირებულება: 11500 ლარი.

     მისაღები კონტინგენტის (ვაკანტური ადგილების) რაოდენობა: 50

      ჩარიცხვის წინაპირობა

 • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ატესტატი;
 •  ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები.
 • ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე რეგისტრაციამდე სავალდებულოა სამედიცინო საფრენოსნო-საექსპერტო კომისიის დასკვნა, რომელიც გაიცემა ქ. თბილისის აეროპორტში მდებარე სპეციალიზებული კლინიკის მიერ.

    ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი საგნები:

   

     ძირითადი: ქართული ენა და ლიტერატურა; უცხო ენა; ზოგადი უნარები.

    არჩევითი: მათემატიკა, ფიზიკა, გეოგრაფია ან ისტორია.

   

     მნიშვნელოვანი სიახლე აბიტურიენტებს:

     

თუ მოიპოვებ 100%-იან სახელმწიფო გრანტს, მიიღებ საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის დაფინანსებას 1000 ლარის ოდენობით და (11500-2250 =) 9250 ლარის     ნაცვლად,  მოგიწევს 8250 ლარის გადახდა. 

თუ მოიპოვებ 70%-იან სახელმწიფო გრანტს,  მიიღებ საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის დაფინანსებას 700 ლარის ოდენობით და (11500-1575= ) 9925 ლარისნაცვლად,  მოგიწევს 9225 ლარის გადახდა.  

თუ მოიპოვებ 50%-იან სახელმწიფო გრანტს,  მიიღებ საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის დაფინანსებას 500 ლარის ოდენობით და (11500-1125 =) 10375 ლარისნაცვლად, მოგიწევს 9875 ლარის გადახდა.

      საინჟინრო ფაკულტეტი:

 • საჰაერო ხომალდის ტექნიკური ექსპლუატაცია
 • საფრენი აპარატის დაპროექტება და წარმოება
 • საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაცია 
 • ფრენების უზრუნველყოფის მიწისზედა საშუალებების ტექნიკური ექსპლუატაცია
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიები და ფრენის მართვის ავტომატიზებული სისტემები 

         სწავლების წლიური ღირებულება:3000 ლარი.

   ჩარიცხვის წინაპირობა:

 • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ატესტატი
 • ერთიანი ეროვმული გამოცდების შედეგები
 • ჯანმრთელობის დამადასტურებელი ცნობა, ფორმა №IV -100/“.

ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი საგნები:

ძირითადი: ქართული ენა და ლიტერატურა; უცხო ენა; ზოგადი უნარები.

არჩევითი: მათემატიკა, ფიზიკა, გეოგრაფია ან ისტორია.

მნიშვნელოვანი სიახლე:

თუ  საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის პროგრამებს მიუთითებ პირველი პრიორიტეტით, მიიღებ დაფინანსებას 750 ლარის ოდენობით და 3000 ლარის ნაცვლად გადაიხდი 2250 ლარს. დამატებით  100% სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში კი  საერთოდ აღარ მოგიწევს სწავლის საფასურის გადახდა.

თუ  საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის პროგრამებს მიუთითებ მეორე  პრიორიტეტით, მიიღებ დაფინანსებას 500 ლარის ოდენობით და 3000 ლარის ნაცვლად გადაიხდი 2500 ლარს. დამატებით  100 % სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში კი მოგიწევს მხოლოდ 250 ლარის გადახდა.

თუ  საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის პროგრამებს მიუთითებ მესამე  პრიორიტეტით, მიიღებ დაფინანსებას 250 ლარის ოდენობით და 3000 ლარის ნაცვლად გადაიხდი 2750 ლარს. დამატებით 100 % სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში კი მას მოგიწევს მხოლოდ 500 ლარის გადახდა.

თუ მოიპოვებ 100%-იან სახელმწიფო გრანტს, მიიღებ საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის დაფინანსებას 750 ლარის ოდენობით და (3000-2250 =) 750 ლარის ნაცვლად,  დამატებითი თანხის გადახდა აღარ მოგიწევს.

თუ მოიპოვებ 70%-იან სახელმწიფო გრანტს,  მიიღებ საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის დაფინანსებას 500 ლარის ოდენობით და (3000-1575 = ) 1425 ლარის ნაცვლად,  მოგიწევს 925 ლარის გადახდა. 

თუ მოიპოვებ 50%-იან სახელმწიფო გრანტს,  მიიღებ საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის დაფინანსებას 250 ლარის ოდენობით და (3000-1125 =) 1875 ლარის ნაცვლად, მოგიწევს 1625 ლარის გადახდა.

შენიშვნა: აბიტურიენტის მიერ  საგანმანათლებლო პროგრამაზე პირველი, მეორე ან მესამე პრიორიტეტით რეგისტრაციისა და სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება პრიორიტეტის მიხედვით დაწესებულ დაფინანსების.

  

   ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი:

 • საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი
 • საბუღალტრო აღრიცხვა

  სწავლების წლიური ღირებულება:3000 ლარი.

  ჩარიცხვის წინაპირობა

 •   სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ატესტატი;
 •  ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები. 

    ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი საგნები:

   ძირითადი საგნები: ქართული ენა და ლიტერატურა; უცხო ენა; ზოგადი უნარები.

   არჩევითი საგანი: მათემატიკა,  გეოგრაფია, ისტორია, ლიტერატურა ან ქამოქალაქო განათლება. 

 

 მნიშვნელოვანი სიახლე:

 თუ  საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის პროგრამებს მიუთითებ პირველი პრიორიტეტით, მიიღებ დაფინანსებას 750 ლარის ოდენობით და 3000 ლარის ნაცვლად გადაიხდი 2250 ლარს. დამატებით  100% სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში კი  საერთოდ აღარ მოგიწევს სწავლის საფასურის გადახდა.

თუ  საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის პროგრამებს მიუთითებ მეორე  პრიორიტეტით, მიიღებ დაფინანსებას 500 ლარის ოდენობით და 3000 ლარის ნაცვლად გადაიხდი 2500 ლარს. დამატებით  100 % სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში კი მოგიწევს მხოლოდ 250 ლარის გადახდა.

თუ  საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის პროგრამებს მიუთითებ მესამე  პრიორიტეტით, მიიღებ დაფინანსებას 250 ლარის ოდენობით და 3000 ლარის ნაცვლად გადაიხდი 2750 ლარს. დამატებით 100 % სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში კი მას მოგიწევს მხოლოდ 500 ლარის გადახდა.

თუ მოიპოვებ 100%-იან სახელმწიფო გრანტს, მიიღებ საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის დაფინანსებას 750 ლარის ოდენობით და (3000-2250 =) 750 ლარის ნაცვლად,  დამატებითი თანხის გადახდა აღარ მოგიწევს.

თუ მოიპოვებ 70%-იან სახელმწიფო გრანტს,  მიიღებ საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის დაფინანსებას 500 ლარის ოდენობით და (3000-1575 = ) 1425 ლარის ნაცვლად,  მოგიწევს 925 ლარის გადახდა. 

თუ მოიპოვებ 50%-იან სახელმწიფო გრანტს,  მიიღებ საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის დაფინანსებას 250 ლარის ოდენობით და (3000-1125 =) 1875 ლარის ნაცვლად, მოგიწევს 1625 ლარის გადახდა.

შენიშვნა: აბიტურიენტის მიერ  საგანმანათლებლო პროგრამაზე პირველი, მეორე ან მესამე პრიორიტეტით რეგისტრაციისა და სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება პრიორიტეტის მიხედვით დაწესებულ დაფინანსების.

დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ 2018-2019 სასწავლო წლის ანკეტა-კითხვარი

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

+(995) 591 26 25 27

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 599 36 61 11

+(995) 595 88 44 68 

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec