საფრენოსნო მომზადების ფაკულტეტი

საფრენოსნო მომზადების ფაკულტეტი

გაიგე მეტი

საინჟინრო ფაკულტეტი

საინჟინრო ფაკულტეტი

გაიგე მეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

გაიგე მეტი

ახალი ამბები

განცხადებები

  • დაიწყო მიღება საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამებზე ოთხშაბათი, 27 თებერვალი 2019
    ცხადდება მიღება საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის სადოქტორო  პროგრამებზე: საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაცია საფრენი აპარატების დაპროექტება მსურველებმა, უნდა…
  • 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის გარე მობილობის ვადების შესახებ ოთხშაბათი, 06 თებერვალი 2019
    სტუდენტებმა, რომლებმაც მოიპოვეს მობილობისწესითსაავიაციოუნივერსიტეტშიჩარიცხვისუფლება (ელექტრონულ პორტალზე მობილობის შედეგების გამოქვეყნების ვადაა 2019 წლის 6 თებერვალი), არაუგვიანეს11 თებერვლისაუნდაგამოცხადდნენ  უნივერსიტეტშიდაწარმოადგინონ: განცხადებასსუ-სრექტორისსახელზე; უმაღლესსაგანმანათლებლოდაწესებულებაშისტუდენტისჩარიცხვისბრძანებისასლი; ამონაწერისტუდენტისსასწავლობარათიდან, რომელშიცმითითებულიიქნებასტუდენტისმიერგავლილისაგნებისმოცულობა (სთ), მიღებულიშეფასებებიდამინიჭებულიკრედიტები. ამონაწერიდამოწმებულიუნდაიყოსუმაღლესისაგანმანათლებლოდაწესებულებისბეჭდითადახელმოწერით; ატესტატისასლი; პირადობისმოწმობისასლი; მიწერისმოწმობისასლი (ვაჟებისათვის); 2 ფოტოსურათი, ზომით 3X4-ზედასურათისელექტრონულივერსია.…
  • 2018-2019 წლის ანკეტა-კითხვარი პარასკევი, 01 თებერვალი 2019
    მიყევით ბმულს და იხილეთ 2018-2019 წლის ანკეტა-კითხვარი

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

+(995) 591 26 25 27

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec