რექტორის მოადგილე საფრენოსნო დარგში

დიმა სართანია
ელ.ფოსტა: d.sartania@ssu.edu.ge