სამაგისტრო პროგრამა

პროგრამის მიზანია:

  • მომზადდეს ინჟინერიის მაგისტრი ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალიზაციით, რომელსაც საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ ექნება ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი ცოდნა და უნარები;
  • აღჭურვოს მაგისტრი ინფორმაციული ტექნოლოგიების ძირეულ კომპონენტებში შესაბამისი თეორიული ცოდნით, მოამზადოს თანამედროვე მოთხოვნების შესატყვისი კომპეტენციის სამეცნიერო-კვლევითი ელემენტების ცოდნის მქონე სპეციალისტი;
  • შესძინოს მაგისტრს ცოდნა მართვის მიკროკონტროლერული და საბორტო ინტელექტუალური სისტემების,  საჰაერო ხომალდების საპილოტაჟო-სანავიგაციო კომპლექსების ტექნიკური ექსპლუატაციის პროცესების სწორად დაგეგმვისა და წარმართვისათვის, შეასწავლოს მას ასეთი სისტემების დამუშავებისა და  ექსპლუატაციის პირობებში არსებული ან წამოჭრილი საინჟინრო პრობლემების გადაწყვეტის თანამედროვე  მეთოდები.  

მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს  ბაკალავრს ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც ჩაირიცხება სამაგისტრო  გამოცდების შედეგების საფუძველზე, რაც საერთო სამაგისტრო გამოცდასთან ერთად ითვალისწინებს უნივერსიტეტის  პროგრამების მიხედვით მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების ჩაბარებას, ასევე სავალდებულოა ინგლისური ენის B2 დონეზე  დამადასტურებელი დოკუმენტის ფლობა. ასეთის არარსებობის შემთხვევაში უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს გამოცდის ჩატარებას.

პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე, შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით.

სამეცნიერო კვლევის საფუძვლები

უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა

პროფესიაზე ორიენტირებული უცხო ენა (ინგლისური)

აკადემიური წერა

ადამიანის ფაქტორი ავიაციაში

მართვისა და გადაწყვეტილებათა მიღების თეორია

ავტომატიზებული მართვის მოდელები

მოძრავი ობიექტის მართვა და საიმედოობა

დაპროგრამება.NET გარემოში

ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (Java-ს ბაზაზე)

კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების დაპროექტება

მართვის მიკროკონტროლერული სისტემები

გადაწყვეტილებათა მიღების კომპიუტერული მხარდაჭერა

მართვის საბორტო ინტელექტუალური სისტემები

კომპიუტერული ქსელების ინფორმაციის დაცვის საკითხების კვლევა

საჰაერო ხომალდების საპილოტაჟო-სანავიგაციო კომპლექსები

სანავიგაციო თანამგზავრული სისტემები

პროფესიული პრაქტიკა

სამაგისტრო ნაშრომი