საბაკალავრო პროგრამა

პროგრამის მიზნებია:

  • კურსდამთავრებულს მისცეს საფუძვლიანი ცოდნა ინფორმაციულ ტექნოლოგიებსა და ფრენის მართვის ავტომატიზებულ სისტემებზე, რომელიც შეძლებს კომპიუტერული მეცნიერების ტექნოლოგიური ნაწილისა და საავიაციო ტექნიკის  სწრაფ და დინამიურად ცვლად გარემოში ორიენტირებას;
  • მოამზადოს სპეციალისტი, რომელსაც შეეძლება თანამედროვე კომპიუტერულ სისტემებსა და ქსელებთან, ფრენის მართვის და ფრენის ინფორმაციის დამუშავების ავტომატიზებულ სისტემებთან მუშაობა და სერვისული მომსახურება;
  • ჩამოუყალიბოს კურსდამთავრებულს დარგობრივ ცოდნასთან და უნარებთან ერთად პროფესიული კომუნიკაციის და ინფორმაციული ტექნოლოგიების ეფექტური გამოყენების უნარი.

პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს საქართველოში გაცემული ან მასთან გათანაბრებული სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატის მქონე პირს, საქართველოს განათლების,  მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე.

ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე სტუდენტის სტატუსის მოპოვების უფლება შესაძლებელია საქართველოს განათლების,  მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს  მიერ დადგენილი წესების საფუძველზე. პროგრამაზე სწავლის უფლების მოპოვება ასევე შესაძლებელია მობილობის ან შიდა მობილობის გზით საქართველოს კანონმდებლობითა და უნივერსიტეტის შიდა მარეგულირებელი წესების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

იმ პირთათვის, რომლებიც ბოლო 2 წლის განმავლობაში სწავლობდნენ და სრული ზოგადი განათლების ან საბაზო ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი მიიღეს „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში საჭიროა განათლების აღიარების დოკუმენტი.

უმაღლესი მათემატიკა 1 (წრფივი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია)

უმაღლესი მათემატიკა 2 (მათემატიკური ანალიზი )

დისკრეტული  მათემატიკა

ფიზიკა 1 (მექანიკა და მოლეკულური ფიზიკა)

ფიზიკა 2 (ელექტრობა, მაგნიტიზმი და ოპტიკა )

კომპიუტერული უნარები

საინჟინრო გრაფიკა

სამანქანათმშენებლო ხაზვა

კომპიუტერული გრაფიკის პაკეტი  (AutoCAD)

აკადემიური წერის საფუძვლები

ინგლისური ენა      B1

ინტენსიური ინგლისური ენა1

ინგლისური ენა      B2

ინტენსიური ინგლისური ენა 2

პროფესიული ინგლისური ენა I

თეოლოგია

საქართველოს ისტორია და მსოფლიო ცივილიზაცია 

ფსიქოლოგია

ალგორითმიზაციის საფუძვლები

თეორიული მექანიკა (სტატიკა, კინემატიკა)

ავიაციის საფუძვლები

ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკა

დაპროგრამების საფუძვლები

ციფრული სისტემების  საფუძვლები 

ოპერაციული სისტემები

ციფრული სქემოტექნიკა

კომპიუტერის არქიტექტურა და ორგანიზაცია

ავტომატური მართვის    თეორიის საფუძვლები

მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამება  (C++)

ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება   (C#-ის ბაზაზე)

მიკროპროცესორები და მიკროპროცესორული სისტემები

საბორტო კომპიუტერები, სისტემები და კომპლექსები

მონაცემთა ბაზების აგების საფუძვლები

სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციები და საჰაერო კანონმდებლობა

მონაცემთა ბაზები  (SQL სერვერი)

კომპიუტერული სისტემები და ქსელები

ფრენის პარამეტრების რეგისტრაციისა და კონტროლის  ავტომატიზებული სისტემები

ფრენის უსაფრთხოება და ადამიანის ფაქტორი

ფრენის მართვის ავტომატიზებული სისტემები

ინფორმაციის დაცვა კომპიუტერულ სისტემებსა და ქსელებში

საწარმოო პრაქტიკა

საბაკალავრო ნაშრომი