საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების სასწავლო ცენტრის ფუნქციას -მაღალკვალიფიციური საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალის მომზადება წარმოადგენს. ცენტრი სერტიფიცირებულია საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს (GCAA) მიერ და ახორციელებს პროგრამებს, რომლებიც შესაბამისობაშია ევროპის ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტოს (EASA) სტანდარტების მოთხოვნებთან.

ტექნიკური მომსახურების სასწავლო ცენტრის სერტიფიკატით კურსდამთავრებულებს ეძლევათ შესაძლებლობა მოიპოვონ ტექნიკური მომსახურების სპეციალისტის მოწმობა და დასაქმდნენ როგორც ქართულ, ასევე უცხოურ ავიაკომპანიებში.