საბაკალავრო პროგრამა

პროგრამის მიზნებია:

  • ფინანსების საბაკალავრო პროგრამის მიზანია ისეთი კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება, რომლებსაც ექნებათ კომლექსური ფინანსური სისტემის შესახებ ფართო თეორიული ცოდნა და აღჭურვილი იქნებიან ორგანიზაციის ფინანსური საქმიანობის წარმართვისათვის საჭირო ინსტრუმენტების ეფექტური გამოყენების უნარებით.
  • ასევე, პროგრამა ორიენტირებულია სტუდენტს განუვითაროს კორპორაციული ფინანსების, საბანკო საქმის, მმართველობით აღიცხვის, რისკების მართვისა და ფინანსური ბაზრების ქცევასთან დაკავშირებული საკითხების ანალიზის, შეფასებისა და გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, რაც ხელს შეუწყობს კარიერის აწყობას, როგორც კერძო სექტორში, ასევე საჯარო სექტორში.
  • პროგრამა უზრუნველყოფს ანალიტიკურ აზროვნების ჩამოყალიბებას, ფინანსების საკითხების კრიტიკულ გააზრებას, მონაცემების შეგროვების, დამუშავების, სანდო და რელევანტური დასკვნების გაკეთების, არგუმენტაციის, ეფექტური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარების გამომუშავებას.

საავიაციო უნივერსიტეტის ფინანსების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს საქართველოში გაცემული ან მასთან გათანაბრებული სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატის  მქონე  პირს, საქართველოს განათლებისა, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების  საფუძველზე. 

ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე სტუდენტის სტატუსის მოპოვების უფლება შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესების საფუძველზე. პროგრამაზე სწავლის უფლების მოპოვება ასევე შესაძლებელია მობილობის ან შიდა მობილობის გზით, საქართველოს კანონმდებლობითა და უნივერსიტეტის შიდა მარეგულირებელი  წესების  მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა ან გადმოყვანის წესით ჩარიცხვა უცხო ქვეყნის აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს გადაწყვეტილების საფუძველზე.

განათლების აღიარების დოკუმენტი იმ პირთათვის, რომლებიც ბოლო 2 წლის განმავლობაში სწავლობდნენ და სრული ზოგადი განათლების ან საბაზო ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი მიიღეს „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში.

                         
    დისციპლინათა დასახელება კრედიტები სწავლების წლები და სემესტრები სულ კრედიტები
             
    I II III IV V VI VII VIII  
    კრედიტი კრედიტი კრედიტი კრედიტი კრედიტი კრედიტი კრედიტი კრედიტი  
  1 2 5 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  ძირითადი სწავლის სფეროს სავალდებულო სასწავლო კურსები 
  1 აკადემიური წერის საფუძვლები 3 3               3
  2 ინფორმაციული ტექნოლოგიები 1 3 3               3
  3 ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2 3   3             3
  4 ეკონომიკის პრინციპები 1 5 5               5
  5 ეკონომიკის პრინციპები 2 5   5             5
  6 კალკულუსი 1 5 5               5
  7 კალკულუსი 2 5   5             5
  8 ბიზნესის საფუძვლები 5 5               5
  9 მენეჯმენტის საფუძლები 5   5             5
  10 მარკეტინგის საფუძვლები 5     5           5
  11 შესავალი ფინანსებში 5     5           5
  12 ბიზნესის ეთიკა 5       5         5
  13 სტატისტიკა ბიზნესისათვის 6     6           6
  14 ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები 5     5           5
  15 ფინანსური აღრიცხვა 5       5         5
  16 ფინანსური ბაზრები და ინსტიტუტები 5     5           5
  17 საბანკო საქმის საფუძვლები 5       5         5
  18 მმართველობითი აღრიცხვა 5         5       5
  19 საგადასახადო საქმის საფუძვლები 6         6       6
  20 კორპორაციული ფინანსების საფუძვლები 5         5       5
  21 ინვესტიციების საფუძვლები 5           5     5
  22 ოპერაციათა მენეჯმენტის საფუძვლები 5           5     5
  23 პროექტების მართვა 6             6   5
  24 ფინანსური რისკების მართვა  5             5   5
  25 კვლევის მეთოდები ბიზნესში 5             5   6
  26 სასწავლო პრაქტიკა 18               18 18
  27 საბაკალავრო ნაშრომი 12               12 12
    სულ  152 21 18 26 15 16 10 16 30 152
  სწავლების ძირითადი სფეროს არჩევითი სასწავლო კურსები  
  28 მეწარმეობა 5       10 10 10 5   35
  29 ლოჯისტიკის საფუძვლები 5        
  30 B2B მარკეტინგი 5        
  31 საერთაშორისო ფინანსების საფუძვლები 5        
  32 დროის მენეჯმნეტი 5        
  33 გაყიდვებისა და მოგების მართვა ავიაციაში 5        
  34 ექსპორტის მენეჯმენტი 5        
  35 სტატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები 6        
  36 ბიზნეს სამართალი 5        
  37 ადამიანური რესურსების მართვა 5        
  38 ორგანიზაციული ქცევა 5        
  39 საერთაშორისო ბიზნესის საფუძვლები 5        
  40 ბიზნეს კონფლიქტები და მოლაპარაკების პროცესი 5        
  41 ბიზნესი მოქმედებაში 5        
  42 ავია ბიზნესის საფუძვლები 5        
  43 საინფორმაციო ტექნოლოგიები და გადაწყვეტილების მიღების სტრატეგია     5          
    სულ 81 0 0 0 10 10 10 5 0 35
    საუნივერსიტეტო სავალდებულო კომპონენტები  
  44 ინგლისური ენა B1 – 1 3 3               3
  45 ინგლისური ენა ბიზნესისთვის  1 3 3               3
  46 ინგლისური ენა B1 – 2 3   3             3
  47 ინგლისური ენა ბიზნესისთვის  2 3   3             3
  48 ინგლისური ენა B2 – 1 3     3           3
  49 ინგლისური ენა ბიზნესისთვის  3 3     3           3
  50 ინგლისური ენა B2 – 2 3       3         3
  51 ინგლისური ენა ბიზნესისთვის  4 3       3         3
  52 ავიაციის საფუძვლები 3   3             3
    სულ თავისუფალი სავალდებულო კომპონენტები 27 6 9 6 6 0 0 0 0 27
    თავისუფალი კომპონენტები  
  53 ფსიქოლოგია 3 3 3             6
  54 საქართველოს ისტორია და მსოფლიო ცივილიზაცია  3            
  55 თეოლოგია 3            
  56 ფილოსოფია 3            
  57 ინგლისური A2 3            
    V, VI და VII სემესტრებში სტუდენტი  სხვა საბაკალავრო პროგრამებიდანირჩევს 15 კრედიტს                   
    სულ თავისუფალი კომპონენტები 15 3 3 0 0 5 10 5    
    სულ კრედიტების მოცულობა   30 30 32 31 31 30 26 30 240