საბაკალავრო პროგრამა

პროგრამის მიზნებია:

  • მოამზადოს უმაღლესი განათლების სივრცეში ქვეყნის განვითარების თანამედროვე და საზოგადოების მოთხოვნაზე ორიენტირებული სპეციალისტი;
  • მოამზადოს ლიბერალური და დემოკრატიული ღირებულებების მქონე მაღალკვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი საბუღალტრო აღრიცხვაში, მისცეს მას საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების დაცვით ბუღალტრული საქმიანობის განხორციელებისათვის აუცილებელი, თანამედროვე ფართო ცოდნა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები;
  • მოამზადოს შრომის ბაზრის ადეკვატური კვალიფიციური სპეციალისტი,  რომელსაც გაცნობიერებული  ექნება საზოგადოებისა და სახელმწიფოს წინაშე პასუხისმგებლობა ბიზნეს–ეთიკის  ნორმების  გათვალისწინებით;
  • გამოუმუშაოს სწორი სტრატეგიული ხედვის, კომპანიის გარემოს შეფასების, ბიზნეს ამოცანების გადაჭრის გზების  გაცნობიერების, კონკურენტულ და სწრაფად ცვალებად გარემოში ადაპტაციისა და  გადაწყვეტილებების მიღების უნარ-ჩვევები. 

პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს საქართველოში გაცემული ან მასთან გათანაბრებული სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატის მქონე პირს, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე.

ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე სტუდენტის სტატუსის მოპოვების უფლება შესაძლებელია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს  მიერ დადგენილი წესების საფუძველზე. პროგრამაზე სწავლის უფლების მოპოვება ასევე შესაძლებელია მობილობის ან შიდა მობილობის გზით საქართველოს კანონმდებლობითა და უნივერსიტეტის შიდა მარეგულირებელი წესების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

იმ პირთათვის, რომლებიც ბოლო 2 წლის განმავლობაში სწავლობდნენ და სრული ზოგადი განათლების ან საბაზო ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი მიიღეს „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში საჭიროა განათლების აღიარების დოკუმენტი.

საფაკულტეტო ზოგადი სავალდებულო კომპონენტები

მათემატიკა 1 (ბიზნესისათვის)

აკადემიური წერის საფუძვლები

კომპიუტერული უნარები

მათემატიკა 2 ( ბიზნესისათვის)

ბიზნესის  ეთიკა

უცხოური ენების მოდული

ინგლისური ენა      B1

ინტენსიური ინგლისური ენა1

ინგლისური ენა      B2

ინტენსიური ინგლისური ენა 2

პროფესიული ინგლისური ენა I

პროფესიული ინგლისური ენა II

საფაკულტეტო ზოგადი არჩევითი კომპონენტები

საქართველოს ისტორია და მსოფლიო ცივილიზაცია

ფილოსოფია

ფსიქოლოგია

თეოლოგია

ძირითადი სპეციალობის სავალდებულო კომპონენტები

მიკროეკონომიკა

ბიზნესის  საფუძვლები

მაკროეკონომიკა

ფინანსების თეორია

ალბათობის   თეორია

სამოქალაქო ავიაციის ეკონომიკა

ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები

მენეჯმენტის საფუძვლები

სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში

მარკეტინგის საფუძვლები

ფინანსური  აღრიცხვა და ანგარიშგება

ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი

კორპორაციის ფინანსები

საბანკო საქმის საფუძვლები

მენეჯერული აღრიცხვა

ოპერაციული მენეჯმენტი

საგადასახადო საქმე

ბუღალტრული აღრიცხვა ბანკებში

ორგანიზაციული ქცევა

საერთაშორისო ბიზნესი

 ბიზნესის სამართალი

ბუღალტრული აღრიცხვა საჯარო  სამართლის სუბიექტებში

ავიასაწარმოთა ეკონომიკური ანალიზი

პროექტების მენეჯმენტი

სტრატეგიული მენეჯმენტი

აუდიტი

ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბუღალტერიაში

საბაკალავრო ნაშრომი

ძირითადი სპეციალობის  არჩევითი  კომპონენტები

საჯარო ფინანსები

ლოგისტიკის საფუძვლები

ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები

რისკ-მენეჯმენტი ბიზნესში

ფასწარმოქმნა

საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები

თავისუფალი კომპონენტები