საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ბაზაზე ფუნქციონირებს საერთაშორისო
საავიაციო ტრენინგ ცენტრი, რომელიც სერტიფიცირებულია საქართველოს სამოქალაქო
ავიაციის სააგენტოს მიერ. იგი აქტიურად ახორციელებს საავიაციო პერსონალის მომზადება-
გადამზადებასა და კვალიფიკაციის დადასტურებას მრავალმხრივი მიმართულებით.