სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

საქართველოს საავიციო უნივერსიტეტის ბაზაზე მოქმედებს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, რომლის მიზანია უნივერისტეტში მიმდინარე კვლევითი საქმიანობის მაქსიმალური ხელშეწყობა, თანამშრომლებისა და დაინტერესებული სტუდენტებისთვის თემატური ღონისძიებების მოძიება, ორგანიზება და ჩატარება.