სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი დოკუმენტები

SSU.01.10-დებულება-Edition-3

SSU.01.11-სასწავლო-პროცესის-მარეგულირებელი-წესი-Edition-2

SSU.01.12-პროფესიულ-საგანმანათლებლო-პროგრამებზე-სასწავლო-პროცესის-მარეგულირებელი-წესი-Edition-3

SSU.01.13-დოქტორანტურისა-და-სადისერტაციო-საბჭოს-დებულება-Edition-2

SSU.01.15-გამოცდების-ჩატარების-წესი-Edition-2

SSU.01.16-ეთიკის-კოდექსი-Edition-2

SSU.01.18-პლაგიატის-გამოვლენისა-და-მასზე-რეაგირების-მექანიზმები

SSU.01.19-სტუდენტური-თვითმმართველობის-დებულება-Ed.3

SSU.01.20-საქმისწარმოების-წესი-Edition-4

SSU.01.21-შინა-განაწესი

SSU.01.22-სტრატეგიული-განვითარების-გეგმა-2021-2027-Edition-3

SSU.01.23-სამოქმედო-გეგმა-2021-2023-Edition-4

SSU.01.25-სტრატეგიული-დაგეგმარების-მეთოდოლოგია-Edition-4

SSU.01.26-აკადემიური-და-სამეცნიერო-თანამდებობის-დაკავების-წესი-Edition-2

SSU.01.28-ინტერნაციონალიზაციის-პოლიტიკა

SSU.01.29-სამეცნიერო-კვლევითი-ცენტრის-დებულება-Edition-2

SSU.01.30-აფილირების-წესი-Edition-2

SSU.01.31-სტუდენტთა-კონტიგენტის-განსაზღვრის-მეთოდოლოგია-Edition-2

SSU.01.32-საბაკალავრო-და-სამაგისტრო-ნაშრომის-გაფორმებისა-და-დაცვის-წესი-Edition-2

SSU.01.33-ბიბლიოთეკის-დებულება-Edition-2-1

SSU.01.35-პროგრამის-შეფასებისა-და-გაუმჯობესების-პროცედურა-1

SSU.01.37-ბიზნესუწყვეტობის-პოლიტიკა

SSU.01.38-სტუდენტთა-აკადემიური-მოსწრების-მონიტორინგის-დებულება-Edition-2-1

SSU.01.39-უმაღლესი-საგანმანათლებლო-პროგრამების-განხორციელების-წესი

SSU.01.40-ინფორმაციული-ტექნოლოგიების-მართვის-პოლიტიკა-1

SSU.01.41-სოციალურად-მოწყვლადი-ჯგუფების-მხარდამჭერი-მექანიზმები

SSU.01.42-პერსონალის-მართვის-პოლიტიკა-Edition-3-1

SSU.01.43-აკადემიური-დატვირთვის-წესი

SSU.01.45-ინდივიდუალური-სასწავლო-გეგმის-შემუშავების-მეთოდოლოგია

SSU.01.46-ხანძარსაწინააღმდეგო-უსაფრთხოების-და-სამედიცინო-დახმარების-აღმოჩენის-მექანიზმე

SSU.01.47-სტუდენტების-უფლებებისა-და-კანონიერი-ინტერესების-მხარდაჭერის-მექანიზმები

SSU.01.48-ფინანსური-სამსახურის-დებულება-სააღრიცხვო-პოლიტიკა

SSU.01.49-სწავლის-შედეგების-შეფასების-მექანიზმი

SSU.01.50-ატესტაციის-ჩატარების-წესი

SSU.01.51-კვლევების-დაფინანსების-წესი

SSU.01.52-COVID-19.pdf

SSU.01.53-საგანმანათლებლო-პროგრამების-განვითარების-სტრატეგიული-გეგმა

SSU.01.54-საზოგადოებასთან-ერთიერთობის-სტრატეგია

SSU.01.55-დასაქმების-და-კარიერული-განვითარების-სტრატეგია

SSU.01.56-პროფესიულ-სასწავლო-პროგრამებზე-ინდივიდუალური-სასწავლო-გეგმის-შემუშავების-მეთოდოლოგია

SSU.01.57-2021-2024-წლების-კვლევითი-განვითარების-სტრატეგია