სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი დოკუმენტები

უნივერსიტეტის დებულება

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

დოქტორანტურის და სადისერტაციო საბჭოს დებულება

გამოცდების ჩატარების წესი

ეთიკის კოდექსი

პლაგიატის გამოვლენისა და მასზე რეაგირების მექანიზმები

საქმისწარმოების წესი

შინა განაწესი

სტრატეგიული განვითარების გეგმა 2019-2026 

სამოქმედო გეგმა 2019-2021

აკადემიური და სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების წესი

ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა

საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომის გაფორმებისა და დაცვის წესი

ბიბლიოთეკის დებულება

სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფების მხარდამჭერი მექანიზმები

პერსონალის მართვის პოლიტიკა

აკადემიური დატვირთვის წესი

აკადემიური პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგია

სტუდენტების უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების მხარდაჭერის მექანიზმები

სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების წესი

აკადემიური და სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების წესი

აფილირების წესი

სტუდენტთა კონტიგენტის განსაზღვრის მეთოდოლოგია

პანდემიის პირობებში უნივერსიტეტის მზადყოფნის გეგმა