საბაკალავრო პროგრამა

პროგრამის მიზნებია:

  • საავიაციო სფეროს ფართო  ცოდნის შეძენა, რომელიც სტუდენტს საშუალებას მისცემს დაეუფლოს საფრენი აპარატების დაპროექტების და წარმოების  პრაქტიკულ საქმიანობას;
  • მისცეს ბაკალავრს შეძენილი ცოდნის პრაქტიკული საქმიანობით გამყარების, თეორიული ცოდნისა და ტრანსფერული უნარების განვითარების, საფრენი აპარატების დაპროექტების და წარმოების   ტექნოლოგიების დინამიურ და სწრაფად ცვლად გარემოში ორიენტირების შესაძლებლობა;
  • ჩამოუყალიბოს კურსდამთავრებულს საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული დარგობრივი კომპეტენციები, მოვლენათა კომპლექსური ხედვის და პროცესების ობიექტური შეფასების უნარ-ჩვევები;
  • მოამზადოს შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადეკვატური კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი სპეციალისტი, რომელსაც მიეცემა იმ თანამდებობებზე მუშაობის შესაძლებლობა, სადაც საჭიროა ინჟინერიის ბაკალავრის აკადმიური ხარისხი მექანიკის ინჟინერიასა და ტექნოლოგიაში.

პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს საქართველოში გაცემული ან მასთან გათანაბრებული სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატის მქონე პირს, საქართველოს განათლების,  მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე.

ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე სტუდენტის სტატუსის მოპოვების უფლება შესაძლებელია საქართველოს განათლების,  მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს  მიერ დადგენილი წესების საფუძველზე. პროგრამაზე სწავლის უფლების მოპოვება ასევე შესაძლებელია მობილობის ან შიდა მობილობის გზით საქართველოს კანონმდებლობითა და უნივერსიტეტის შიდა მარეგულირებელი წესების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

იმ პირთათვის, რომლებიც ბოლო 2 წლის განმავლობაში სწავლობდნენ და სრული ზოგადი განათლების ან საბაზო ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი მიიღეს „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში საჭიროა განათლების აღიარების დოკუმენტი.

უმაღლესი მათემატიკა 1 (წრფივი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია)

უმაღლესი მათემატიკა 2 (მათემატიკური ანალიზი )

უმაღლესი მათემატიკა 3 (დიფერენციალური და ინტეგრალური აღრიცხვა)

ფიზიკა 1 (მექანიკა და მოლეკულური ფიზიკა)

ფიზიკა 2 (ელექტრობა, მაგნიტიზმი და ოპტიკა )

ზოგადი ქიმია

კომპიურეტული უნარები

საინჟინრო გრაფიკა

სამანქანათმშენებლო ხაზვა

კომპიუტერული გრაფიკის პაკეტი (AutoCAD)

აკადემიური წერის საფუძვლები

ინგლისური ენა      B1

ინტენსიური ინგლისური ენა1

ინგლისური ენა      B2

ინტენსიური ინგლისური ენა 2

პროფესიული ინგლისური ენა I

პროფესიული ინგლისური ენა II

ფილოსოფია

თეოლოგია

საქართველოს ისტორია და მსოფლიო ცივილიზაცია 

ფსიქოლოგია

თეორიული მექანიკა (სტატიკა, კინემატიკა)

საავიაციო საკონსტრუქციო მასალები

აეროდინამიკა

ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკა

თეორიული მექანიკა (დინამიკა)

ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემები (CATIA)

მასალათა გამძლეობა

საავიაციო ძრავები

 ფრენის დინამიკა

მექანიზმები და მანქანათა ნაწილები

ურთიერთშეცვლადობა, მეტროლოგია და სტანდარტიზაცია

საფრენი აპარატების  დეტალების  დამზადების ტექნოლოგია

საფრენი აპარატების ანგარიში სიმტკიცეზე

საფრენი აპარატების კონსტრუქცია I

საფრენი აპარატების კონსტრუქცია II

საფრენი აპარატების საამწყობო და  სამონტაჟო  სამუშაოების ტექნოლოგია

სამოქალაქო ავიაციის  საერთაშორისო ორგანიზაციები  და საჰაერო სამართალი

საავიაციო ტექნიკის  დიაგნოსტიკა და საიმედოობა

საავიაციო ხელსაწყოები და საპილოტაჟო სანავიგაციო კომპლექსები

საფრენი აპარატების ფუნქციური სისტემები

საფრენი აპარატების დაპროექტება და კონსტრუირება

საამწყობო სამარჯვების  დაპროექტება და მონტაჟი

ავიამშენებლობის  ეკონომიკა და მენეჯმენტი

შრომის უსაფრთხოება

საინჟინრო  ეკოლოგია  და   გარემოს  დაცვა

საწარმოო პრაქტიკა 

საბაკალავრო ნაშრომი