სამაგისტრო პროგრამა

პროგრამის მიზანია:

  • მოამზადოს საფრენი აპარატების კონსტრუირებისა და წარმოების მაგისტრი, რომელიც საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ, აღჭურვილი იქნება შესაბამისი ცოდნით და უნარებით, დამოუკიდებლად და თავისუფლად შეძლებს საფრენი აპარატების დაპროექტების და წარმოების პროცესების სწორად წარმართვას;
  • შეასწავლოს საფრენი აპარატების დაპროექტების და წარმოების დარგში  არსებული ურთულესი საინჟინრო პრობლემების გადაჭრის თანამედროვე მეთოდები, დაპროექტების ავტომატიზებული საშუალებები, თანამედროვე და პერსპექტიული მასალები და ტექნოლოგიური პროცესები;
  • შეასწავლოს ნორმატიულ-ტექნიკურ დოკუმენტაციაზე დამოუკიდებლად მუშაობა და საავიაციო ტექნიკის ხარისხზე, საიმედოობასა და ეკონომიურობაზე ორიენტირებული საპროექტო და ტექნოლოგიური პროცედურები;
  • ჩამოუყალიბოს შესაბამის ფორმატში აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის უნარი.

     მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს  ბაკალავრს ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც ჩაირიცხება შესაბამისი  გამოცდების შედეგების საფუძველზე, რაც საერთო სამაგისტრო გამოცდასთან ერთად ითვალისწინებს უნივერსიტეტის  პროგრამების მიხედვით მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების ჩაბარებას, ასევე სავალდებულოა ინგლისური ენის B2 დონეზე  დამადასტურებელი დოკუმენტის ფლობა. ასეთის არარსებობის შემთხვევაში უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს გამოცდის ჩატარებას.

     პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე, შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით.

სამეცნიერო კვლევის საფუძვლები

უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა

პროფესიაზე ორიენტირებული უცხო ენა (ინგლისური)

აკადემიური წერა

ადამიანის ფაქტორი ავიაციაში

გარემოს დაცვის პრობლემები სამოქალაქო ავიაციაში

რიცხვითი მეთოდები საავიაციო კონსტრუქციებში

საფრენი აპარატების კონსტრუქციების მოდელირება  და ანალიზი

ფრენის დინამიკა

საფრენი აპარატის მდგრადობა და მართვადობა

მექანიკური სისტემების მდგრადობა და მართვადობა

საფრენი აპარატების სისტემების კომპიუტერული დაპროექტება

საავიაციო ძრავების სტრუქტურული ანალიზი

საფრენი აპარატების  ტექნოლოგიური დაპროექტება

საფრენი აპარატების აეროდინამიკური დაპროექტება

სანავიგაციო თანამგზავრული სისტემები

საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურების მართვა

პროფესიული პრაქტიკა

სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება და დაცვა