საბაკალავრო პროგრამა

პროგრამის მიზანია:

  • მისცეს კურსდამთავრებულს საფუძვლიანი ცოდნა ფრენების უზრუნველყოფის მიწისზედა რადიოტექნიკური საშუალებების ტექნიკურ ექსპლუატაციაში, რომელიც სტუდენტს საშუალებას აძლევს  დაეუფლოს საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების პრაქტიკული საქმიანობის ასპექტებს;
  • შეასწავლოს კურსდამთავრებულს სფეროსათვის დამახასიათებელი პრობლემების გადაჭრის საშუალებები;
  • ჩამოუყალიბოს კურსდამთავრებულს მოვლენათა კომპლექსური ხედვის უნარი;
  • ჩამოუყალიბოს კურსდამთავრებულს მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკული საქმიანობით განმტკიცებისა და პროცესების ობიექტური შეფასების უნარ-ჩვევები;
  • მოამზადოს შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადეკვატური კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი საავიაციო სპეციალისტი, რომლსაც მიეცემა იმ პოზიციებზე მუშაობის შესაძლებლობა, სადაც საჭიროა ინჟინერიის  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციაში.
  • მისცეს სტუდენტს მიღებულმა ცოდნის საფუძველზე, სურვილის შემთხვევაში, სწავლის მომდევნო საფეხურზე (სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე) გაგრძელების საშუალება.

პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს საქართველოში გაცემული ან მასთან გათანაბრებული სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატის მქონე პირს, საქართველოს განათლების,  მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე.

ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე სტუდენტის სტატუსის მოპოვების უფლება შესაძლებელია საქართველოს განათლების,  მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს  მიერ დადგენილი წესების საფუძველზე. პროგრამაზე სწავლის უფლების მოპოვება ასევე შესაძლებელია მობილობის ან შიდა მობილობის გზით საქართველოს კანონმდებლობითა და უნივერსიტეტის შიდა მარეგულირებელი წესების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

იმ პირთათვის, რომლებიც ბოლო 2 წლის განმავლობაში სწავლობდნენ და სრული ზოგადი განათლების ან საბაზო ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი მიიღეს „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში საჭიროა განათლების აღიარების დოკუმენტი.

უმაღლესი მათემატიკა 1 (წრფივი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია)

უმაღლესი მათემატიკა 2 (მათემატიკური ანალიზი )

უმაღლესი მათემატიკა 3 (დიფერენციალური და ინტეგრალური აღრიცხვა)

ფიზიკა 1 (მექანიკა და მოლეკულური ფიზიკა)

ფიზიკა 2 (ელექტრობა, მაგნიტიზმი და ოპტიკა)

ზოგადი ქიმია

კომპიურეტული უნარები

საინჟინრო გრაფიკა

სამანქანათმშენებლო ხაზვა

კომპიუტერული გრაფიკის პაკეტი (AutoCAD)

აკადემიური წერის საფუძვლები

ინგლისური ენა      B1

ინტენსიური ინგლისური ენა1

ინგლისური ენა      B2

ინტენსიური ინგლისური ენა 2

პროფესიული ინგლისური ენა I

პროფესიული ინგლისური ენა II

ფილოსოფია

თეოლოგია

საქართველოს ისტორია და მსოფლიო ცივილიზაცია

ფსიქოლოგია

თეორიული მექანიკა (სტატიკა, კინემატიკა)

ავიაციის საფუძვლები

ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკა

მოდელირების ავტომატური სისტემები (MathLab)

ელექტრული მანქანები, აპარატები და ელექტრო-რადიო გაზომვები

ელექტრორადიო მასალები და კომპონენტები

ციფრული სქემოტექნიკა

მართვის მიკროპროცესორული სისტემები

რადიოგადამცემი და რადიომიმღები მოწყობილობები I

რადიოტექნიკური წრედები და სიგნალები

რადიოგადამცემი და რადიომიმღები მოწყობილობები II

აეროპორტების რადიოელექტრონული სისტემები და მოწყობილობები I

აეროპორტების ელექტრომომარაგების სისტემები და შუქტექნიკური მოწყობილობები I

აეროპორტების რადიოელექტრონული სისტემები და მოწყობილობები II

აეროპორტების ელექტრომომარაგების სისტემები და შუქტექნიკური მოწყობილობები II

ელექტრორადიო მოწყობილობის მონტაჟისა და კონტროლის ტექნოლოგია

ელექტრორადიო მოწყობილობების ტექნიკური ექსპლუატაცია

ფრენის უსაფრთხოებია და ადამიანის ფაქტორი

სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციები და საჰაერო კანონმდებლობა

საწარმოო პრაქტიკა

საბაკალავრო ნაშრომი