სამაგისტრო პროგრამა

პროგრამის მიზანია:

  • საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტის სფეროში კვალიფიციური კადრების მომზადება, რომელსაც ექნება ავია საწარმოების მართვის ინოვაციური მეთოდების, სტრატეგიების შეიმუშავებისა და განავითარების ღრმა და სისტემური ცოდნა.
  • პროგრამა ასევე ორიენტირებულია მოამზადოს საჰაერო ტრანსპორტის მართვის კონკურენტუნარიანი სპეციალისტი პრაქტიკული უნარ-ჩვევებით.
  • უზრუნველყოს ანალიტიკური, კრიტიკული აზროვნების, შემოქმედებითი და სამეცნიერო კვლევითი უნარების მქონე სპეციალისტის მომზადება ავიასაწარმოების სტრატეგიული დაგეგმვის  კონტექსტში.  

მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს  ბაკალავრს ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც ჩაირიცხება შესაბამისი  გამოცდების შედეგების საფუძველზე, რაც საერთო სამაგისტრო გამოცდასთან ერთად ითვალისწინებს უნივერსიტეტის  პროგრამების მიხედვით მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების ჩაბარებას, ასევე სავალდებულოა ინგლისური ენის B2 დონის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფლობა.

ინგლისური ენის ტესტირებისგან თავისუფლდება კანდიდატი, რომელიც წარმოადგენს ინგლისური ენის ALTE B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელ სერტიფიკატს, ასევე კანდიდატი, ვისაც ინგლისურ ენაზე გავლილი აქვს ბაკალავრიატის ან მაგისტრატურის სრული ან არასრული კურსი.

სერტიფიკატის არარსებობის შემთხვევაში უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს გამოცდის ჩატარებას. პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე, შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით.

               
  დისციპლინათა დასახელება კრედიტები სწავლების წლები და სემესტრები სულ კრედიტები
I II
I II III IV
კრედიტი კრედიტი კრედიტი კრედიტი
1 2 6 13 14 15 16 17
ძირითადი სწავლის სფეროს სავალდებულო სასწავლო კურსები
1 აკადემიური წერა 4 4       4
2 სტრატეგიული მარკეტინგი 5 5       5
3 კორპორაციული სტრატეგია 5 5       5
4 ადამიანური რესურსების სტრატეგული მართვა 5 5       5
5 საერთაშორისო საჰაერო სამართალი 4 4       4
6 ბიზნესის მოდელირება ექსელში 5 5       5
7 პროექტების მართვა ავიაციაში 6     6   6
8 ავიასაწარმოების ფინანსური ანალიზი 5   5     5
9 ავიაკომპანიების მართვა 5   5     5
10 ავია ბიზნესი და გლობალური ავიაკომპნიები 5   5     5
11 აეროპორტების მარკეტინგი და მენეჯმენტი 5     5   5
12 მიწოდების ჯაჭვის მართვა 5   5     5
13 კვლევის მეთოდები ბიზნესში 6     6   6
14 პროფესიული პრაქტიკა 10       10 10
15 სამაგისტრო ნაშრომი 20       20 20
სულ ძირითადი სწავლის სფეროების სავალდებულო კურსები 95 28 20 17 30 95
 ძირითადი სწავლის სფეროების არჩევით სასწავლო  კურსები
16 ადამიანური ფაქტორი ავიაციაში 5   5 10   15
17 ავიაკომპანიების პრაქტიკული ეკონომიკა 5    
18 უსაფრთხოების მართვის სისტემები ავიაციაში 5    
19 კომერციული ავიაგადაზიდვების უსაფრთხოება 5    
20 საქმიანობის შედეგების მართვა 5    
21 მაკრეტინგული კვლევა 5    
22 საერთაშორისო მარკეტინგი 5    
23 ლიდერობა 5    
24 საერთაშორისო ბიზნესის სამართალი 5    
25 მმართველობითი აღიცხვა 5    
სულ ძირითადი სწავლის სფეროების არჩევითი კურსები 50   5 10   15
თავისუფალი კომპონენტები
26 II და III სემესტრებში სტუდენტი  სხვა სამაგისტრო
 პროგრამებიდან ირჩევს 10 კრედიტს 
    5 5   10
27      
სულ ძირითადი სწავლის სფეროების არჩევითი კურსები   5 5   10
სულ კრედიტები  28 30 32 30 120