სამაგისტრო პროგრამა

პროგრამის მიზანია:

  • მისცეს მაგისტრს ღრმა და სისტემური ცოდნა საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტის სფეროში, რათა დაეუფლოს გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში ავიასაწარმოების ეფექტიანი მართვის მეთოდებსა და სტრატეგიებს, სერვისული მომსახურების ხარისხის მართვის მექანიზმებს, ავიაპროდუქტის პროგნოზირებისა და საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურების მართვის მეთოდებს, საჰაერო ხაზების კომერციული ექსპლუატაციის მართვის ბერკეტებს.
  • მაგისტრს გამოუმუშავოს პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, რომელთა საფუძველზეც მიაღწევს ისეთ კომპეტენციებს, როგორიცაა ავიაბაზრის რისკების გათვალისწინებით ავიასაწარმოების სამოქმედო სტრატეგიების შერჩევა, ავიასაწარმოების ბრენდისა და პრომო პოლიტიკის ეფექტური მართვა, ავიაპროდუქტის რეალიზების სტიმულირება, ჰაბებს შორის საჰაერო მიმოსვლის დაგეგმვა, ავიასაწარმოს ეკონომიკური საქმიანობის კრიტიკული ანალიზი და მენეჯერული გადაწყვეტილების მიღება, პერსონალთან, კლიენტებთან და პარტნიორებთან ქართულ და ინგლისურ ენაზე კომუნიკაცია, ბიზნესის კვლევის საფუძველზე მიღებული შედეგების პროფესიულ სფეროში დაცვა და არგუმენტირება.

მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს  ბაკალავრს ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც ჩაირიცხება შესაბამისი  გამოცდების შედეგების საფუძველზე, რაც საერთო სამაგისტრო გამოცდასთან ერთად ითვალისწინებს უნივერსიტეტის  პროგრამების მიხედვით მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების ჩაბარებას, ასევე სავალდებულოა ინგლისური ენის B2 დონის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფლობა.

ინგლისური ენის ტესტირებისგან თავისუფლდება კანდიდატი, რომელიც წარმოადგენს ინგლისური ენის ALTE B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელ სერტიფიკატს, ასევე კანდიდატი, ვისაც ინგლისურ ენაზე გავლილი აქვს ბაკალავრიატის ან მაგისტრატურის სრული ან არასრული კურსი.

სერტიფიკატის არარსებობის შემთხვევაში უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს გამოცდის ჩატარებას. პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე, შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით.

საფაკულტეტო ზოგადი კომპონენტი

აკადემიური წერა

უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა

საერთაშორისო საჰაერო სამართალი

სპეციალობის სავალდებულო კომპონენტები

კვლევის მეთოდები ბიზნესში

ფინანსური აღრიცხვა

ავიასაწარმოების პრაქტიკული ეკონომიკა

ავიაკომპანიის ფინანსები

გლობალური ბიზნესი

მენეჯერული აღრიცხვა

საქმიანობის შედეგების მართვა (ACCA F5)

ავიაბიზნესი და გლობალური ავიაკომპანიები

ავიაკოპანიების მარკეტინგი და მენეჯმენტი

აეროპორტების მარკეტინგი და მენეჯმენტი

საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურების მართვა

პროფესიული პრაქტიკა

სამაგისტრო ნაშრომი

სპეციალობის არჩევითი კომპონენტები

კორპორატიული ავიაციის მენეჯმენტი

კომერციული ავიაციის უსაფრთხოება

ავიასაწარმოების ფინანსური ანალიზი