სადოქტორო პროგრამა

სამოქალაქო ავიაციის დარგში ძალზედ დიდი მნიშვნელობა ენიჭება საჰაერო ტრანსპორტის საფრენოსნო-ტექნიკური ექსპლუატაციის ეფექტურობის ამაღლებისა და ფრენის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეს, ფრენის შესრულების სხვადასხვა ეტაპებზე, როგორც სტანდარტულ ასევე საგანგებო სიტუაციებში.

აღსანიშნავია, რომ საავიაციო შემთხვევებისა და კატასტროფების გამომწვევი მიზეზების 70 – 75 % არის ადამიანის ფაქტორი, 10 – 15 % საავიაციო ტექნიკის მტყუნება, 5 – 10 % კი გარემო პირობები. შესაბამისად საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ძალზედ მნიშვნელოვანია ფრენის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხების შესწავლა მეცნიერული, თეორიული და ექსპერიმენტალური კვლევების მეთოდების შემუშავებით. განსაკუთრებით კი საჰაერო ხომალდების აფრენისა და დაფრენის ეტაპებზე.

ასევე გასათვალისწინებელია, რომ ექსპერიმენტალური მეთოდების გამოყენება დაკავშირებულია ძალზედ დიდ ფინანსურ და რისკ ფაქტორებთან. ამიტომ დასმული პრობლემის გადაწყვეტის მიზნით მიზანშეწონილია შემუშავებულ იქნეს საჰაერო ხომალდების ფრენის მათემატიკური მოდელები, რაც საშუალებას მოგვცემს მეცნიერულად საკმარისი სიზუსტით იქნეს შესწავლილი დასმული ამოცანები და მათ საფუძველზე შემუშავებულ იქნეს პრობლემის გადაწყვეტის მეთოდები.

ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე, პროგრამის მიზანს წარმოადგენს საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციის სფეროში თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი მოქალაქეობრივი ცნობიერებისა და საკაცობრო ღირებულებების მატარებელი მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება, რომლებიც თანამედროვე მეცნიერული კვლევების მეთოდებისა და მათემატიკური მოდელების გამოყენებით შეძლებენ გამოავლონონ ის ძირითადი საექსპლუატაციო ფაქტორები და პირობები, რომლებიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო-ტექნიკური ექსპლუატაციის ეფექტურობასა და ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე. ასევე ინჟინერიის აკადემიური  ხარისხის მქონე დოქტორს საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციის სპეციალობით ექნება სამეცნიერო-ტექნიკური მიღწევების აქტიურად ათვისებისა და სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის შესრულების უნარი.

მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დიპლომი. პიროვნებამ უნდა გაიაროს გასაუბრება  დარგობრივ  კომისიასთან. გასაუბრებაზე პიროვნებამ უნდა დაასაბუთოს მოცემული სადოქტორო პროგრამით დაინტერესების მიზეზები და მიზნები. კომისია იქმნება რექტორის ბრძანებით ფაკულტეტის საბჭოს წარდგინების საფუძველზე.

ასევე სავალდებულოა ინგლისური ენის B2 დონეზე ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენა, ასეთის არ არსებობის შემთხვევაში უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს გამოცდის ჩატარებას.

ამასთან, კონკრეტული პირობები და საგანმანათლებლო პროგრამის გავლის წესები განსაზღვრულია  დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულების მოთხოვნათა შესაბამისად.

სამეცნიერო კვლევის მეთოდები

სწავლების მეთოდები

პროფესორის ასისტენტობა

აკადემიური წერა

საავიაციო შემთხვევების გამომწვევი მიზეზების შესწავლა და მოკვლევის მეთოდები

საპილოტაჟო-სანავიგაციო კომპლექსები

საავიაციო შემთხვევების მათემატიკური მოდელირების მეთოდები

ავტომატური მართვის თეორია

პირველი თემატური სემინარი

მეორე თემატური სემინარი

თეორიული/ექსპერიმენტული კვლევა/კოლოქვიუმი – 1

თეორიული/ექსპერიმენტული კვლევა/კოლოქვიუმი – 2

თეორიული/ექსპერიმენტული კვლევა/კოლოქვიუმი – 3

თეორიული/ექსპერიმენტული კვლევა/კოლოქვიუმი – 4

სადისერტაციო ნაშრომის დახვეწა და  დაცვა