სამაგისტრო პროგრამა


პროგრამის მიზანებია:

  • მოამზადოს ინჟნერიის მაგისტრი საჰაერო მოძრაობის მართვის სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაციის სპეციალობით, რომელსაც საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ,  ექნება ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი  ცოდნა და უნარები, დამოუკიდებლად და თავისუფლად შესძლოს საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების  ტექნიკური ექსპლუატაციის პროცესების სწორად დაგეგმვა და წარმართვა;
  • მაგისტრმა შეისწავლოს  საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკურ  ექსპლუატაციაში არსებული  საინჟინრო პრობლემების გადაჭრის თანამედროვე მეთოდები, საავიაციო ტექნიკის საექსპლუატაციო ფაქტორების გათვალისწინებით და ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით;

საჰაერო მოძრაობის მართვის სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაციის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტის სტატუსის მოპოვების საფუძველია საერთო სამაგისტრო გამოცდების ჩაბარება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

სტატუსის მოპოვების აუცილებელი პირობაა B2 დონის ინგლისურის სერტიფიკატის წარდგენა, რომლის არარსებობის შემთხვევაშიც შესაბამისი გამოცდის ჩატარება მოხდება უნივერსიტეტის მიერ.

იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტის სტატუსის მოპოვების მსურველს არ უდასტურდება ავიაციის ინჟინრის კვალიფიკაცია, სტატუსის მოპოვებისათვის უნივერსიტეტში უნდა ჩააბაროს შიდა სასპეციალიზაციო გამოცდა.

უნივერსიტეტის სტუდენტის სტატუსის მოპოვება ასევე შეიძლება განხორციელდეს, მობილობის ან შიდა მობილობის გზით. პროგრამაზე მიღების პირობები და მიღებასთან დაკავშირებული სხვა რელევანტური ინფორმაცია ყოველწლიურად თავსდება შეფასებებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებ-გვერდზე და ცნობარში. პროგრამაზე მიღების ზემოაღნიშნული პირობები შესაბამისობაშია მოქმედ კანონმდებლობასთან.

სამეცნიერო კვლევის საფუძვლები

უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა

პროფესიაზე ორიენტირებული უცხო ენა (ინგლისური)

აკადემიური წერა

ადამიანის ფაქტორი ავიაციაში

გარემოს დაცვის პრობლემები სამოქალაქო ავიაციაში

საჰაერო ნავიგაცია

ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემები

მოძრავი ობიექტების მართვა და საიმედოობა

ფრენის დინამიკა

მიკროკონტროლერები და მათი დაპროგრამება

საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურების მართვა

მიწისზედა რადიოლოკაციური და რადიონავიგაციური სისტემები და მოწყობილობები

საავიაციო კომპიუტერული სისტემები

სანავიგაციო თანამგზავრული სისტემები

საფრენი აპარატების სისტემების კომპიუტერული დაპროექტება

საავიაციო მეტეოროლოგია (ატმოსფეროს ფიზიკა)

პროფესიული პრაქტიკა

სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება და დაცვა