სამაგისტრო პროგრამა

პროგრამის მიზანია:

  • მოამზადოს ინჟნერიის მაგისტრი საჰაერო ტრანსპორტის ტექნიკურ ექსპლუატაციის სპეციალობით, რომელსაც საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ,  ექნება ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი  ცოდნა და უნარები, დამოუკიდებლად და თავისუფლად შესძლოს საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების  ტექნიკური ექსპლუატაციის პროცესების სწორად დაგეგმვა და წარმართვა;
  • მაგისტრმა შეისწავლოს  საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების    ტექნიკურ  ექსპლუატაციაში არსებული  საინჟინრო პრობლემების გადაჭრის თანამედროვე მეთოდები, საავიაციო ტექნიკის საექსპლუატაციო ფაქტორების გათვალისწინებით და ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით;

მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს  ბაკალავრს ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც ჩაირიცხება შესაბამისი  გამოცდების შედეგების საფუძველზე, რაც საერთო სამაგისტრო გამოცდასთან ერთად ითვალისწინებს უნივერსიტეტის  პროგრამების მიხედვით მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების ჩაბარებას, ასევე სავალდებულოა ინგლისური ენის B2 დონეზე  დამადასტურებელი დოკუმენტის ფლობა. ასეთის არარსებობის შემთხვევაში უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს გამოცდის ჩატარებას.

პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე, შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით.

სამეცნიერო კვლევის საფუძვლები

უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა

პროფესიაზე ორიენტირებული უცხო ენა (ინგლისური)

აკადემიური წერა

ადამიანის ფაქტორი ავიაციაში

გარემოს დაცვის პრობლემები სამოქალაქო ავიაციაში

საჰაერო ნავიგაცია

ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემები

მოძრავი ობიექტების მართვა და საიმედოობა

ფრენის დინამიკა

მიკროკონტროლერები და მათი დაპროგრამება

საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურების მართვა

მიწისზედა რადიოლოკაციური და რადიონავიგაციური სისტემები და მოწყობილობები

საავიაციო კომპიუტერული სისტემები

სანავიგაციო თანამგზავრული სისტემები

საფრენი აპარატების სისტემების კომპიუტერული დაპროექტება

საავიაციო მეტეოროლოგია (ატმოსფეროს ფიზიკა)

პროფესიული პრაქტიკა

სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება და დაცვა