საბაკალავრო პროგრამა

პროგრამის მიზანია:

  • კურსდამთავრებულს მისცეს საფუძვლიანი ცოდნა საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაციაში, რომელიც სტუდენტს საშუალებას აძლევს დაეუფლოს საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების პრაქტიკული საქმიანობის ასპექტებს;
  • თეორიული ცოდნის საფუძველზე საავიაციო ტექნიკის მომსახურების ტექნოლოგიების დინამიურ და სწრაფად ცვლად გარემოში ორიენტირება;
  • საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული დარგობრივი კომპეტენციების ჩამოყალიბება, მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკული საქმიანობით განმტკიცება და პროცესების ობიექტური შეფასების უნარ-ჩვევათა ფორმირება;
  • შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადეკვატური კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი საავიაციო სპეციალისტების მომზადება, რომლებსაც მიეცემათ იმ პოზიციებზე მუშაობის შესაძლებლობა, სადაც საჭიროა ინჟინერიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციაში;
  • მიღებულმა ცოდნამ, სურვილის შემთხვევაში, სტუდენტს მისცეს საშუალება სწავლა განაგრძოს მომდევნო საფეხურის (სამაგისტრო) საგანმანათლებლო პროგრამაზე.

მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს  ბაკალავრს ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც ჩაირიცხება სამაგისტრო  გამოცდების შედეგების საფუძველზე, რაც საერთო სამაგისტრო გამოცდასთან ერთად ითვალისწინებს უნივერსიტეტის  პროგრამების მიხედვით მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების ჩაბარებას, ასევე სავალდებულოა ინგლისური ენის B2 დონეზე  დამადასტურებელი დოკუმენტის ფლობა. ასეთის არარსებობის შემთხვევაში უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს გამოცდის ჩატარებას.

პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე, შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით.

უმაღლესი მათემატიკა 1 (წრფივი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია)

უმაღლესი მათემატიკა 2 (მათემატიკური ანალიზი )

უმაღლესი მათემატიკა 3 (დიფერენციალური და ინტეგრალური აღრიცხვა)

ფიზიკა 1 (მექანიკა და მოლეკულური ფიზიკა)

ფიზიკა 2 (ელექტრობა, მაგნიტიზმი და ოპტიკა )

ზოგადი ქიმია

კომპიურეტული უნარები

საინჟინრო გრაფიკა

სამანქანათმშენებლო ხაზვა

კომპიუტერული გრაფიკის პაკეტი (AutoCAD)

აკადემიური წერის საფუძვლები

ინგლისური ენა      B1

ინტენსიური ინგლისური ენა1

ინგლისური ენა      B2

ინტენსიური ინგლისური ენა 2

პროფესიული ინგლისური ენა I

პროფესიული ინგლისური ენა II

ფილოსოფია

თეოლოგია

საქართველოს ისტორია და მსოფლიო ცივილიზაცია 

ფსიქოლოგია

თეორიული მექანიკა (სტატიკა, კინემატიკა)

ავიაციის საფუძვლები

მოდელირების ავტომატური სისტემები (MathLab)

ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკა

ელექტრული მანქანები, აპარატები და ელექტრო-რადიო გაზომვები

ელექტრორადიო მასალები და კომპონენტები

ციფრული სქემოტექნიკა

ავტომატური მართვის    თეორიის საფუძვლები

საავიაციო ხელსაწყოები

რადიოგადამცემი და რადიომიმღები მოწყობილობები I

რადიოგადამცემი და რადიომიმღები მოწყობილობები II

საჰაერო ხომალდების ელექტრომომარაგების  სისტემები

რადიოტექნიკური წრედები და სიგნალები

საპილოტაჟო-სანავიგაციო კომპლექსები

ელექტრორადიო მოწყობილობის მონტაჟისა და კონტროლის ტექნოლოგია

 საჰაერო ხომალდების რადიოლოკაციური მოწყობილობები

საჰაერო ხომალდების რადიონავიგაციური მოწყობილობები 

ფრენის უსაფრთხოებია და ადამიანის ფაქტორი

საჰაერო ხომალდების  რადიოკავშირის მოწყობილობები

სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციები და საჰაერო კანონმდებლობა

საწარმოო პრაქტიკა

საბაკალავრო ნაშრომი

საჰაერო ხომალდების ელექტრიფიცირებული მოწყობილობები

საჰაერო ხომალდების ელექტროენერგეტიკული კვანძები და რეგულირების სისტემები

ანტენები და რადიოტალღების გავრცელება

ფრენის მართვის ავტომატური სისტემები

თავისუფალი კომპონენტები სტუდენტს