პროფესიული პროგრამა

პროგრამის მიზანია საერთაშორისო ბაზარზე მაღალკვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი კადრის მომზადება, რომელთა კომპეტენცია სრულად პასუხობს საჰაერო ტრანსპორტის საფრენოსნო ექსპლუატაციის სფეროში საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოსა და EASA-ს (ევროპის საავიაციო უსაფრთოხების სააგენტოს) მიერ დადგენილ მოთხოვნებს.

 • სრული ზოგადი განათლება
 • ასაკი: 17 წელი
 • შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული პირველი კლასის სამედიცინო სერტიფიკატი
 • ინგლისური ენის B2 დონის დამადასტურებელი სერტიფიკატი ან უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული გამოცდის ჩაბარება  

საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს ერთ პროფესიულ კვალიფიკაციას საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციაში (CPL) A მიმართულებით – თვითმფრინავის კომერციული პილოტი). 

სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს ორი სასწავლო წლის განმავლობაში, 68 კრედიტის მოცულობით, რაც შეადგენს 1700 საათს.

საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს ზოგად, საერთო პროფესიულ/დარგობრივ და კონკრეტული მიმართულების (CPL (A))  პროფესიულ/დარგობრივ მოდულებს.

1. ორი ზოგადი მოდულის კრედიტთა ჯამური რაოდენობა – 6, რომელიც მიცავს შემდეგ მოდულებს:

 • ინფორმაციული წიგნიერება;
 • მეწარმეობა.

2. პროფესიული/დარგობრივი მოდულების კრედიტთა ჯამური რაოდენობა – 33.5, რომელიც მოიცავს შემდეგ მოდულებს:

 • საჰაერო კანონმდებლობა;
 • საჰაერპ ხომალდების კონსტრუქცია, სისტემები და ძალური დანადგარები;
 • საჰაერო ხომალდების სახელსაწყო აღჭურვილობა;
 • მასა და ბალანსი;
 • თვითმფრინავის საფრენოსნო მახასიათებლები;
 • ფრენის დადგეგმვა და მონიტორინგი;
 • ადამიანის შესაძლებლობები;
 • მეტეოროლოგია;
 • ზოგადი ნავიგაცია;
 • რადიო ნავიგაცია;
 • საექსპლუატაციო პროცედურები;
 • თვითმფრინავის ფრენის პრინციპები;
 • ვიზუალური ფრენის წესების ფრაზეოლოგია.

3. სპეციალიზაციის პროფესიული/დარგობრივი მოდულების კრედიტთა ჯამური რაოდენობა – 28.5, რომელიც მოიცავს შემდეგ მოდულებს:

 • საფრენოსნო პრაქტიკა თვითმფრინავზე 1;
 • საფრენოსნო პრაქტიკა თვითმფრინავზე 2;
 • საფრენოსნო პრაქტიკა თვითმფრინავზე 3;
 • საფრენოსნო პრაქტიკა თვითმფრინავზე 4;

საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ კომპონენტს, მათ შორის პრაქტიკული კომპონენტი მოიცავს საფრენოსნო მომზადებას 150 ფრენა/საათის მოცულობით.

საგანმანათლებლო პროგრამის დაიწყება ზოგადი ან პროფესიული/დარგობრივი მოდულებით, რომელიც განხორციელდება მოდულარული სისტემით, ხოლო პრაქტიკის კომპონენტი გათვალისწინებულია პროგრამის ბოლო ეტაპზე.