პროფესიული პროგრამა

პროგრამის მიზანია საერთაშორისო ბაზარზე მაღალკვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი კადრის მომზადება, რომელთა კომპეტენცია სრულად პასუხობს საჰაერო ტრანსპორტის საფრენოსნო ექსპლუატაციის სფეროში საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოსა და EASA-ს (ევროპის საავიაციო უსაფრთოხების სააგენტოს) მიერ დადგენილ მოთხოვნებს.

 • სრული ზოგადი განათლება
 • ასაკი: 17 წელი
 • შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული პირველი კლასის სამედიცინო სერტიფიკატი
 • ინგლისური ენის B2 დონის დამადასტურებელი სერტიფიკატი ან უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული გამოცდის ჩაბარება  

საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს ერთ პროფესიულ კვალიფიკაციას საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციაში (CPL) H მიმართულებით – შვეულმფრენის კომერციული პილოტი).  სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს ორი სასწავლო წლის განმავლობაში, კრედიტების ჯამური რაოდენობით 59 – 1475 საათი.

საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს ზოგად, საერთო პროფესიულ/დარგობრივ და კონკრეტული მიმართულების (CPL (H))  პროფესიულ/დარგობრივ მოდულებს.

1. ორი ზოგადი მოდულის კრედიტთა ჯამური რაოდენობა – 6, რომელიც მიცავს შემდეგ მოდულებს:

 • ინფორმაციული წიგნიერება;
 • მეწარმეობა.

2. პროფესიული/დარგობრივი მოდული, კრედიტთა ჯამური რაოდენობაა 38, რომელიც მოიცავს შემდეგ მოდულებს:

 • საჰაერო კანონმდებლობა;
 • საჰაერო ხომალდების კონსტრუქცია, სისტემები და ძალური დანადგარები;
 • საჰაერო ხომალდების სახელსაწყო აღჭურვილობა;
 • მასა და ბალანსი;
 • შვეულმფრენის საფრენოსნო მახასიათებლები;
 • ფრენის დადგეგმვა და მონიტორინგი;
 • ადამიანის შესაძლებლობები;
 • მეტეოროლოგია;
 • ზოგადი ნავიგაცია;
 • რადიო ნავიგაცია;
 • საექსპლუატაციო პროცედურები;
 • შვეულმფრენის ფრენის პრინციპები;
 • ვიზუალური ფრენის წესების ფრაზეოლოგია.

3. სპეციალიზაციის პროფესიული/დარგობრივი მოდულების კრედიტთა ჯამური რაოდენობა – 15, რომელიც მოიცავს შემდეგ მოდულებს:

 • საფრენოსნო პრაქტიკა შვეულმფრენზე  1;
 • საფრენოსნო პრაქტიკა შვეულმფრენზე  2;
 • საფრენოსნო პრაქტიკა შვეულმფრენზე  3;

საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ კომპონენტს, მათ შორის პრქტიკული კომპონენტი მოიცავს საფრენოსნო მომზადებას 135 ფრენა/საათის მოცულობით.

საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელება დაიწყება ზოგადი მოდულებით, შემდეგ პროფესიული/დარგობრივი მოდულები განხორციელდება კურაციული სისტემით, ხოლო პრაქტიკის კომპონენტი გათვალისწინებულია პროგრამის ბოლო ეტაპზე.