სამაგისტრო პროგრამა

პროგრამის მიზანია:

  • მოამზადოს ინჟინერიის მაგისტრი საჰაერო ტრანსპორტის ტექნიკური ექსპლუატაციის სპეციალიზაციით, რომელსაც საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ ექნება ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი ცოდნა და უნარები. დამოუკიდებლად შეძლებს საჰაერო ხომალდების, საავიაციო ძრავებისა და ფუნქციური სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაციის პროცესების სწორად დაგეგმვას და წარმართვას;
  • შეასწავლოს  საჰაერო ხომალდების, საავიაციო ძრავებისა და ფუნქციური სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაციის მიმართულებით არსებული  კომპლექსური საინჟინრო პრობლემების გადაჭრის უახლესი მეთოდები, საავიაციო ტექნიკის საექსპლუატაციო ფაქტორების გათვალისწინებით და ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით.

მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს  ბაკალავრს ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც ჩაირიცხება შესაბამისი  გამოცდების შედეგების საფუძველზე, რაც საერთო სამაგისტრო გამოცდასთან ერთად ითვალისწინებს უნივერსიტეტის  პროგრამების მიხედვით მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების ჩაბარებას, ასევე სავალდებულოა ინგლისური ენის B2 დონეზე  დამადასტურებელი დოკუმენტის ფლობა. ასეთის არარსებობის შემთხვევაში უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს გამოცდის ჩატარებას.

პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე, შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით.

სამეცნიერო კვლევის საფუძვლები

უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა

პროფესიაზე ორიენტირებული უცხო ენა (ინგლისური)

აკადემიური წერა

ადამიანის ფაქტორი ავიაციაში

გარემოს დაცვის პრობლემები სამოქალაქო ავიაციაში

რიცხვითი მეთოდები საავიაციო კონსტრუქციებში

საფრენი აპარატების კონსტრუქციების მოდელირება  და ანალიზი

საფრენი აპარატის მდგრადობა და მართვადობა

საჰაერო ნავიგაცია

თერმოდინამიკა და თბოგადაცემა

საფრენი აპარატების სისტემების კომპიუტერული დაპროექტება

საჰაერო ხომალდების  და საავიაციო ძრავების ტექნიკური მომსახურება

საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურების მართვა

საავიაციო ძრავების სტრუქტურული ანალიზი

სანავიგაციო თანამგზავრული სისტემები

პროფესიული პრაქტიკა

სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება და დაცვა