სამაგისტრო პროგრამა

უნივერსიტეტის მისიიდან გამომდინარე, სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა „საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია“ ორიენტირებულია საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის სფეროში კვალიფიციური სპეციალისტის მომზადებაზე.

პროგრამის მიზნებია:

  • მოამზადოს საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის მაგისტრი, რომელიც საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ, შეძლებს საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურების სამუშაოების მართვას;
  • შეასწავლოს საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის დარგში არსებული ადგილობრივი და საერთაშორისო რეგულაციები, მათი შემუშავების მეთოდები და დანერგვისა და განხორციელების გზები;
  • შეასწავლოს ავიასპეციალისტთა, ტექნიკური მომსახურების ორგანიზაციებისა და საავიაციო მარეგულირებლების ფუნქციები, ურთიერთდამოკიდებულება და პასუხისმგებლობა საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის პროცესის ეფექტურად წარმართვისათვის;
  • ჩამოუყალიბოს შესაბამის ფორმატში აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის უნარი.

საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტის სტატუსის მოპოვების საფუძველია საერთო სამაგისტრო გამოცდების ჩაბარება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

სტატუსის მოპოვების აუცილებელი პირობაა B2 დონის ინგლისურის სერტიფიკატის წარდგენა, რომლის არარსებობის შემთხვევაშიც შესაბამისი გამოცდის ჩატარება მოხდება უნივერსიტეტის მიერ.

იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტის სტატუსის მოპოვების მსურველს არ უდასტურდება ავიაციის ინჟინრის კვალიფიკაცია, სტატუსის მოპოვებისათვის უნივერსიტეტში უნდა ჩააბაროს შიდა სასპეციალიზაციო გამოცდა.

უნივერსიტეტის სტუდენტის სტატუსის მოპოვება ასევე შეიძლება განხორციელდეს, მობილობის ან შიდა მობილობის გზით. პროგრამაზე მიღების პირობები და მიღებასთან დაკავშირებული სხვა რელევანტური ინფორმაცია ყოველწლიურად თავსდება შეფასებებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებ-გვერდზე და ცნობარში. პროგრამაზე მიღების ზემოაღნიშნული პირობები შესაბამისობაშია მოქმედ კანონმდებლობასთან.

პროგრამის სტრუქტურის სანახავად გადადით ბმულზე