საბაკალავრო პროგრამა

პროგრამის მიზნებია:

უნივერსიტეტის მისიის შესაბამისად „საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის “ საბაკალავრო პროგრამა ორიენტირებულია საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების სფეროში კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებაზე. აღნიშნული სპეციალობით ბაკალავრიატში სწავლების უმთავრესი მიზანია:

  • კურსდამთავრებულს მისცეს ფართო ცოდნა საჰაერო ხომალდების საავიაციო ძრავების და ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაციის მიმართულებით, რაც საშუალებას მისცემს დაეუფლოს საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების პრაქტიკული საქმიანობის ასპექტებს;
  • შეძენილი თეორიული ცოდნისა და უნარების საფუძველზე საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დინამიკურ და სწრაფად ცვლად გარემოში ორიენტირება;
  • საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული დარგობრივი კომპეტენციების ჩამოყალიბება, პროცესების ობიექტური შეფასების უნარ-ჩვევათა ფორმირება;
  • შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადეკვატური კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი საავიაციო სპეციალისტების მომზადება, რომლებსაც მიეცემათ იმ თანამდებობებზე მუშაობის შესაძლებლობა, სადაც საჭიროა საავიაციო ინჟინერიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი.

პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს საქართველოში გაცემული ან მასთან გათანაბრებული სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატის მქონე პირს, საქართველოს განათლების,  მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე.

ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე სტუდენტის სტატუსის მოპოვების უფლება შესაძლებელია საქართველოს განათლების,  მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს  მიერ დადგენილი წესების საფუძველზე. პროგრამაზე სწავლის უფლების მოპოვება ასევე შესაძლებელია მობილობის ან შიდა მობილობის გზით საქართველოს კანონმდებლობითა და უნივერსიტეტის შიდა მარეგულირებელი წესების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

იმ პირთათვის, რომლებიც ბოლო 2 წლის განმავლობაში სწავლობდნენ და სრული ზოგადი განათლების ან საბაზო ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი მიიღეს „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში საჭიროა განათლების აღიარების დოკუმენტი.

პროგრამის სტრუქტურის სანახავად გადადით ბმულზე