პროფესიული მომზადების პროგრამა

პროგრამის მიზანია:

  • საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მოამზადოს ევროპის საავიაციო უსაფრთოხების სააგენტოს (EASA) სტანდარტების შესაბამისი ტექნიკური მომსახურების სპეციალისტები. საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შედეგად ავიასპეციალისტი კონკურენტუნარიანი იქნება როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო შრომის ბაზარზე და საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს საჰაერო ხომალდების ტექნიკურ მომსახურებას მიმართულებით:
  • B1.1 – აირტურბინული ძრავების მქონე თვითმფრინავის კონსტრუქციული ელემენტების, აღჭურვილობის, ფუნქციური სისტემების და ძალური დანადგარის მომსახურება.
  • B2 – საჰაერო ხომალდის მოწყობილობების, ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების მომსახურება.

 

სრული ზოგადი განათლება

B2 დონის დამადასტურებელი ინგლისური ენის სერტიფიკატი ან უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული შესაბამისი გამოცდის ჩაბარება

 „სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა №IV -100/ა“, ჯანმრთელობის დამადასტურებელი ცნობა.

ზოგადი სავალდებულო მოდულები 

ინფორმაციული წიგნიერება 2

 

მეწარმეობა 3

 

პროფესიული/დარგობრივი მოდულები 

მათემატიკა

 

ფიზიკა

 

ელექტრობის საფუძვლები

 

აეროდინამიკის საფუძვლები

 

ადამიანის ფაქტორი ავიაციაში

 

საავიაციო კანონმდებლობა

 

B1.1 

ციფრული ტექნიკა და ელექტრონული ხელსაწყოების სისტემები B1

 

ელექტრონიკის საფუძვლები B1

 

საკონსტრუქციო მასალები და ნაკეთობები B1

 

ტექმომსახურება B1

 

აირტურბინული ძრავების მქონე თვითმფრინავების აეროდინამიკა, კონსტრუქცია და სისტემები (B1.1)

 

აირტურბინული ძრავები

 

საჰაერო ხრახნი

 

პრაქტიკა 1 (B1)

 

პრაქტიკა 2 (B1.1)

 

B2

ციფრული ტექნიკა და ელექტრონული ხელსაწყოების სისტემები B2

 

ელექტრონიკის საფუძვლები B2

 

ტექმომსახურება B2

 

საჰაერო ხომალდების აეროდინამიკა, კონსტრუქცია და სისტემები

 

ძალური დანადგარები

 

საკონსტრუქციო მასალები და ნაკეთობები B2

 

პრაქტიკა 1 (B2)

 

პრაქტიკა 2 (B2)