საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ბაზაზე ფუნქციონირებს საერთაშორისო საავიაციო ტრენინგ ცენტრი, რომელიც სერტიფიცირებულია საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ. იგი აქტიურად ახორციელებს საავიაციო პერსონალის მომზადება-გადამზადებასა და კვალიფიკაციის დადასტურებას მრავალმხრივი მიმართულებით.