სამაგისტრო პროგრამა

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მრავალმხრივი თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ- ჩვევების, სამეცნიერო კვლევისა და შემოქმედებითი საქმიანობის უნარის მქონე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება ფინანსურ აღრიცხვასა და კონტროლში,    რომელთაც  ექნებათ:

  • ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა;
  • ბიზნესის ადმინისტრირების დარგში ინფორმაციის ანალიზისა და სინთეზის, პრობლემის გადაჭრის, ჯგუფში მუშაობის, კრიტიკული აზროვნებისა და თვითკრიტიკის უნარი;
  • ფინანსური აღრიცხვა-ანალიზისა და აუდიტის ჩატარების ღრმა თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები;
  • საწარმოებში საქმიანობის შედეგების  მართვის  უნარი;
  • ქვეყნის  ფინანსურ-ეკონომიკური  უსაფრთხოების  უზრუნველყოფაში  ფინანსურ-ეკონომიკური ფაქტორების გაცნობიერების, შეფასებისა  და  ანალიზის  უნარი.

მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს  ბაკალავრს ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც ჩაირიცხება შესაბამისი  გამოცდების შედეგების საფუძველზე, რაც საერთო სამაგისტრო გამოცდასთან ერთად ითვალისწინებს უნივერსიტეტის  პროგრამების მიხედვით მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების ჩაბარებას, ასევე სავალდებულოა ინგლისური ენის B2 დონის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფლობა.

ინგლისური ენის ტესტირებისგან თავისუფლდება კანდიდატი, რომელიც წარმოადგენს ინგლისური ენის ALTE B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელ სერტიფიკატს, ასევე კანდიდატი, ვისაც ინგლისურ ენაზე გავლილი აქვს ბაკალავრიატის ან მაგისტრატურის სრული ან არასრული კურსი.

სერტიფიკატის არარსებობის შემთხვევაში უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს გამოცდის ჩატარებას. პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე, შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით.

საფაკულტეტო ზოგადი კომპონენტები 

აკადემიური წერა

უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა

საერთაშორისო საჰაერო სამართალი

სპეციალობის სავალდებულო კომპონენტები 

კვლევის მეთოდები ბიზნესში

ფინანსური აღრიცხვა

ავიასაწარმოების პრაქტიკული ეკონომიკა

გლობალური ბიზნესი

ავიაბიზნესი და გლობალური ავიაკომპანიები

მენეჯერული აღრიცხვა

საქმიანობის შედეგების მართვა (ACCA F5)

ავიაკომპანიის ფინანსები

ავიასაწარმოების ფინანსური ანალიზი

ფინანსური ანგარიშგება (ACCA F7)

ფინანსური კონტროლი

ფინანსური მართვა (ACCA F9)

პროფესიული პრაქტიკა

სამაგისტრო ნაშრომი

 სპეციალობის არჩევითი კომპონენტები

ავიაკომპანიების მარკეტინგი და  მენეჯმენტი

საერთაშორისო ფინანსები

ინვესტიციების მართვის სტრატეგიები