სამაგისტრო პროგრამა

პროგრამის მიზნებია:

ავიაციის ფინანსების სამაგისტრო პროგრამა მიზნად ისახავს ფინანსების სფეროში სოციალურად პასუხისმგებელი და მაღალკვალიფიციური სპეციალისტის მომზადებას, რომელსაც ექნება:

  • ფუნქციონალური და ტრანსფერული კომპეტენციები, სპეციალობის  ღრმა და სისტემური ცოდნით;
  • ძლიერი ანალიტიკური, სამეცნიერო კვლევითი და პრაქტიკული უნარები;
  • ეს კურსდამთავრებულებს საშუალებას მისცემს გაანალიზონ, კრიტიკულად შეაფასონ ფინანსების თანამედროვე თეორიები, მოდელები და პრაქტიკა; დასაქმდნენ მაღალი რგოლის საფინანსო მმართველობით პოზიციებზე და ასევე  გააგრძელონ უმაღლესი  განათლების შემდგომ საფეხურზე სწავლა.

მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს  ბაკალავრს ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც ჩაირიცხება შესაბამისი  გამოცდების შედეგების საფუძველზე, რაც საერთო სამაგისტრო გამოცდასთან ერთად ითვალისწინებს უნივერსიტეტის  პროგრამების მიხედვით მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების ჩაბარებას, ასევე სავალდებულოა ინგლისური ენის B2 დონის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფლობა.

ინგლისური ენის ტესტირებისგან თავისუფლდება კანდიდატი, რომელიც წარმოადგენს ინგლისური ენის ALTE B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელ სერტიფიკატს, ასევე კანდიდატი, ვისაც ინგლისურ ენაზე გავლილი აქვს ბაკალავრიატის ან მაგისტრატურის სრული ან არასრული კურსი.

სერტიფიკატის არარსებობის შემთხვევაში უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს გამოცდის ჩატარებას. პროგრამაზე ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე, შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით.

                 
    სასწავლო კურსის დასახელება კრედიტების რაოდენობა სწავლების წლები და სემესტრები სულ კრედიტები
  I II
  I II III IV
  კრედიტი კრედიტი კრედიტი კრედიტი
  1 2 6 13 14 15 16 17
  ძირითადი სწავლის სფეროს სავალდებულო სასწავლო კურსები
  1 აკადემიური წერა 4 4       4
  2 სტრატეგიული მარკეტინგი 5 5       5
  3 კორპორაციული სტრატეგია 5 5       5
  4 გამოყენებითი ეკონომიკა 5 5       5
  5 საერთაშორისო ფინანსური მენეჯმენტი 5   5     5
  6 მიწოდების ჯაჭვის მართვა 5   5     5
  7 ბიზნესის მოდელირება ექსელში 5 5       5
  8 ფინანსური კონტროლი 5   5     5
  9 საქამიანობის შედეგების მართვა  5 5       5
  10 ფინანსური ანგარიშგება  5   5     5
  11 ფინანსური მართვა 5     5   5
  12 ფინანსური აქტივების შეფასება 5     5   5
  13 კვლევის მეთოდები ბიზნესში 6     6   6
  14 პროფესიული პრაქტიკა 10       10 10
  15 სამაგისტრო ნაშრომი 20       20 20
  სულ ძირითადი სწავლის სფეროს სავალდებულო სასწავლო კურსები 95 29 20 16 30 95
   ძირითადი სწავლის სფეროების არჩევით სასწავლო  კურსები
  16 მმართველობითი აღრიცხვა 5   5 10   15
  17 მარკეტინგული კვლევა 5    
  18 საერთაშორისო მარკეტინგი 5    
  19 საერთაშორისო ბიზნესის სამართალი 5    
  20 ავიაკომპანიების პრაქტიკული ეკონომიკა 5    
  21 ლიდერობა 5    
  22 ავიაკომპანიების მართვა 5    
  23 სტრატეგიული ბრენდის მენეჯმენტი 5    
  24 ავია ბიზნესი და გლობალური ავიაკომპანიები 5    
  25 ავიასაწარმოების ფინანსური ანალიზი 5    
  26 კომერციული ავიაგადაზიდვების უსაფრთხოება 5    
  27 ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვა 5    
  სულ ძირითადი სწავლის სფეროს არჩევითი სასწავლო კურსები 60   5 10   15
  თავისუფალი კომპონენტები 
  28 II და III სემესტრებში სტუდენტი  სხვა სამაგისტრო
 პროგრამებიდან ირჩევს 10 კრედიტს 
    5 5   10
  29      
  სულ თავისუფალი კომპონენტები      5 5   10
  სულ კრედიტები    29 30 31 30 120