დაიწყო შიდა მობილობა 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის

დაიწყო შიდა მობილობა 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის

  1. შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში  შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტთა  განცხადების მიიღება იწარმოებს  2018 წლის 9 ივლისიდან 31 აგვისტოს   ჩათვლით, 10 სთ-დან 17 სთ-მდე,  I სასწავლო კორპუსი, ოთახი 605.
  2. შიდა მობილობის მსურველმა სტუდენტებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:

ა. განცხადება სსუ-ს რექტორის სახელზე;

ბ. პირადობის მოწმობის ასლი;

გ. სტუდენტის სასწავლო ბარათი, რომელშიც მითითებული იქნება სტუდენტის მიერ გავლილი საგნების მოცულობა (სთ), მიღებული შეფასებები და მინიჭებული კრედიტები. ბარათი დამოწმებული უნდა იყოს უნივერსიტეტის ბეჭდით და ხელმოწერით;

  1. აღიარებული კრედიტების რაოდენობის თაობაზე სტუდენტის მიერ წერილობითი განცხადებით დადასტურების (თანხმობ/უარი) ვადაა 2018 წლის 6 – 7 სექტემბერი. 
  2.  საკონტაქტო ტელეფონი: 274-61-55. 595–77–83–35.