დისერტაციის დაცვა

2020 წლის 6 თებერვალს 14 00-ზე საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის I კორპუსის საკონფერენციო დარბაზში (N407) გაიმართება საინჟინრო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამის ,,საფრენი აპარატების დაპროექტება“ დოქტორანტის გიორგი ოქროპირიძის დისერტაციის დაცვა თემაზე ,,საჰაერო ხომალდის ფრთის შემონაკერის კომპოზიციური მასალის გაანგარიშება მდგრადობაზე“.

ხელმძღვანელი: პროფესორი გელა ყიფიანი

რეცენზენტები: პროფესორი აკაკი დუმბაძე; ასოცირებული პროფესორი ფატიმა ვერულაშვილი