დაიწყო შიდა მობილობა 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის

  1. შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში  შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტთა  განცხადების მიიღება იწარმოებს  2020 წლის 20 ივლისიდან 21 აგვისტოს   ჩათვლით, 10 სთ-დან 17 სთ-მდე,  I სასწავლო კორპუსი, ოთახი 405.
  2. შიდა მობილობის მსურველმა სტუდენტებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:

ა.   განცხადება სსუ-ს რექტორის სახელზე;

ბ.  პირადობის მოწმობის ასლი;

გ. სტუდენტის სასწავლო ბარათი, რომელშიც მითითებული იქნება სტუდენტის მიერ გავლილი საგნების მოცულობა (სთ), მიღებული შეფასებები და მინიჭებული კრედიტები. ბარათი დამოწმებული უნდა იყოს უნივერსიტეტის ბეჭდით და ხელმოწერით;

  1. აღიარებული კრედიტების რაოდენობის თაობაზე სტუდენტის მიერ წერილობითი განცხადებით დადასტურების (თანხმობ/უარი) ვადაა 2020 წლის 7 – 8 სექტემბერი. 
  2.  საკონტაქტო ტელეფონი: 322 74-61-55. 595–44–34–44, 577 75-05-85.