2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სადოქტორო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების შესახებ

შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას სადოქტორო პროგრამებზე 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის.

  1. ცხადდება მიღება შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის სადოქტორო  პროგრამაზე ,,საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაცია და ტექნოლოგიები”.
  • საბუთები მიიღება 19 ოქტომბრიდან  26 ოქტომბრის ჩათვლით.
  • დოქტორანტობის კანდიდატებმა რეგისტრაციისას უნდა წარმოადგინონ დოკუმენტების შემდეგი ნუსხა:

ა) განცხადება;

ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; უცხოეთში მიღებული განათლების შემთხვევაში შესაბამისი დოკუმენტი უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების შესახებ;

დ) ელექტრონული ფოტოსურათი (ზომით 3X4);

ე) სამხედრო მიწერის მოწმობა ან სამხედრო ბილეთი (საქართველოს მოქალაქე ვაჟებისთვის);

ვ) უცხო ენების (ინგლისური, გერმანული, რუსული) B2 დონეზე ფლობის სერტიფიკატი; უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს მოეთხოვებათ ქართული ენის ცოდნა;

ზ) სამეცნიერო ხელმძღვანელის წერილობითი თანხმობა.

თ) საკვლევი თემატიკის აღწერა, მისი მნიშვნელობის დასაბუთება და სასწავლო გეგმის პროექტი.

  • უცხო ენების (ინგლისური, გერმანული, რუსული) B2 დონეზე ფლობის  დამადასტურებელი სერთიფიკატის არარსებობის შემთხვევაში, უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული უცხო ენის გამოცდა  ჩატარდება 27 ოქტომბერს.
  • გასაუბრება დარგობრივ კომისიასთან და აღნიშნული  კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღება მოხდება 30 ოქტომბერს.
  • საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვა და ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის გამოცემის დასრულება მოხდება  2 ნოემბერს.
  • სწავლების პირველი სემესტრი დაიწყება 5 ნოემბერს.