2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის გარე მობილობა

შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში სხვა უმაღლესი სასწავლებლიდან  გადმოსვლის მსურველებმა 2021 წლის 16 აგვისტოდან – 2021 წლის 30 აგვისტოს 18.00 საათამდე უნდა გაიარონ რეგისტრაცია განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე students.emis.ge

სტუდენტები, რომლებიც მოიპოვებენ მობილობის წესით საავიაციო უნივერსიტეტში ჩარიცხვის

უფლებას, არაუგვიანეს 10 სექტემბრისა უნდა გამოცხადდნენ  უნივერსიტეტში და წარმოადგინონ:

  1. განცხადება სსუ-ს რექტორის სახელზე;
  2. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სტუდენტის ჩარიცხვის ბრძანების ასლი;
  3. ამონაწერი სტუდენტის სასწავლო ბარათიდან, რომელშიც მითითებული იქნება სტუდენტის მიერ გავლილი საგნების მოცულობა (სთ), მიღებული შეფასებები და მინიჭებული კრედიტები;
  • ამონაწერი დამოწმებული უნდა იყოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბეჭდითა და ხელმოწერით;
  • ატესტატის ასლი;
  • პირადობის მოწმობის ასლი;
  • მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის);
  • 2 ფოტოსურათი, ზომით 3X4-ზე და სურათის ელექტრონული ვერსია.

საბუთების მიიღება იწარმოებს 2021 წლის 2 სექტემბრიდან 10 სექტემბრის ჩათვლით, 10:00 სთ-დან 17:00 სთ-მდე I სასწავლო კორპუსი, ოთახი 405.

ათვისებული კრედიტების თავსებადობის დასადგენად ან სხვა დამატებითი ინფორმაციის

მიღების მიზნით სტუდენტებს შეუძლიათ მობრძანდნენ უნივერსიტეტში მისამართი: ქ. დედოფლის გამზირი 16. I სასწავლო კორპუსი, ოთახი 405.

ან დარეკონ ნომერზე:

322 74-61-55;

595–44-34-44;

577-75-05-85

გადასასვლელი ლინკი: