პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

სტუდენტებისათვის, რომლებმაც 2021 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე მოიპოვეს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში ჩარიცხვის უფლება, რეგისტრაცია დაიწყება გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ საბოლოო სიების გამოქვეყნებისთანავე. რეგისტრაციის გასავლელეად დაგჭირდებათ:

1) სრული საშუალო განათლების ატესტატის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;

2) პირადობის მოწმობის ასლი;

3) დაბადების მოწმობის ასლი;

4) სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისათვის);

5) ოთხი ფოტოსურათი, ზომით 3X4-ზე; სურათის ელექტრონული ვერსია;

6) ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ, ფორმა 100 (საინჟინრო ფაკულტეტისათვის) ან სამედიცინო კომისიის გავლის დამადასტურებელი სერთიფიკატი (საფრენოსნო მომზადების ფაკულტეტისათვის);

7) სწავლების პირველი სემესტრის საფასურის გადახდის ქვითარი.

საბანკო რეკვიზიტებია: შპს ,,საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი’’ მისამართი: ქეთევან წამებულის გამზირი #16

საიდენტიფიკაციო კოდი: 206155328; ბანკი: სს ,,პროკრედიტ ბანკი’’-ს თბილისის ცენტრალური ფილიალი; კოდი: MIBGGE 22 ა/ა: # GE67PC0133600100056253 GEL

რეგისტრაცია იწარმოებს 2021 წლის 10 სექტემბრის ჩათვლით, 10სთ-დან 17სთ-დე.

მისამართი: ქ.წამაბულის გამზირი 16. პირველი სასწავლო კორპუსი, ოთახი 101.

საკონტაქტო ტელეფონი: 274 61 55

სწავლა დაიწყება 2021 წლის 13 სექტემბერს.