კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს შემდეგი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად:

საფრენოსნო მომზადების ფაკულტეტი

1. სფერო: ტრანსპორტის მომსახურებები

დეტალური სფერო: საჰაერო ნავიგაცია

ასოცირებული პროფესორი – 1 ვაკანსია

2. სფერო: ფიზიკური მეცნიერებები

დეტალური სფერო: დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები ატმოსფერული მეცნიერებები (მეტეოროლოგია)

ასოცირებული პროფესორი – 1 ვაკანსია

საინჟინრო ფაკულტეტი

სფერო: ინჟინერია და საინჟინრო საქმე

დეტალური სფერო: საავიაციო ინჟინერია

პროფესორი – 1 ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი – 1 ვაკანსია

დეტალური  სფერო: მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია

ასოცირებული პროფესორი – 1 ვაკანსია

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

სფერო: ბიზნესის ადმინისტრირება

დეტალური სფერო: საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი

პროფესორი – 2 ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი – 1 ვაკანსია

სფერო: ბიზნესი, ადმინისტრირება და სამართალი

დეტალური სფერო: სამოქალაქო ავიაციის კანონმდებლობა

ასოცირებული პროფესორი – 1

აკონკურსო მოთხოვნები აკადემიური  თანამდებობის დასაკავებლად:

 1. პროფესორის თანამდებობაზე – დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება; ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები/პუბლიკაციები/გამოცემები;
 2. ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე – დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი; სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება; ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები/პუბლიკაციები;
 3. აკადემიურ თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნას კვალიფიციური პირი, პროფესიული ნიშნით. ამ შემთხვევაში პირის კვალიფიკაცია შეიძლება დასტურდებოდეს პროფესიული გამოცდილებით, სპეციალური მომზადებით ან/და პუბლიკაციებით. შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონედ ითვლება პირი, რომელსაც აქვს პროგრამით გათვალისწინმებული სწავლის შედეგების გამომუშავების აუცილებელი კომპეტენცია.

დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები როგორც მატერიალური სახით (მის. სსუ, ქეთევან დედოფლის გამზირი N16, მე-2 კორპუსი, ოთახი N112), ასევე ელექტრონული სახით მეილზე vacancy@ssu.edu.ge

 • განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ;
 • CV/რეზიუმე (როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ ენაზე);
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • 1 ფოტო (3X4)
 • კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის/ების ასლი/ები (საზღვარგარეთ დაცული ხარისხის შემთხვევაში, ავთენტურობაზე საჭირო დოკუმენტაცია);
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობის დამადასტურებელი ცნობა;
 • ცნობა ნასამართლეობის შესახებ;
 • გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი (ბოლო 5 წელი);
 • სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია ბოლო 5 წლის განმავლობაში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • კურსის/კურსების სილაბუსი/სილაბუსები.
 • აუცილებელი მოთხოვნა: აფილირება სსუ-სთან!
 • დამატებითი სავალდებულო მოთხოვნები იხილეთ ბმულზე:

განაცხადების მიღება დაიწყება  2023 წლის 9 იანვრიდან.

I ეტაპი – განაცხადის მიღება: 09.01.2023 – 13.01.2023 

II ეტაპი – განაცხადისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის საკონკურსო კომისიის წევრების მიერ განხილვა: 13.01.2023 – 20.01.2023   

III ეტაპი –კონკურსანტებთან გასუბრება: 23.01.2023 – 02.02.2023

IV ეტაპი – კონკურსის შედეგების გამოცხადება:  06.02.2023 – 17.02.2023

საკონტაქტო პირი: ადამიანური რესურსების მენეჯერი – ლელა ხრიკული (+995 599 49 06 85)