გამოცხადდა მიღება შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

გამოცხადდა მიღება შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

1.1. ,,საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (CPL-A)“;

1.2. ,,საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (CPL-H)“;

1.3. ,,საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურება (B.1.1)“:

1.4. ,,საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურება (B2)“:

მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) განცხადება სსუ-ს რექტორის სახელზე;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

გ) სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის

დედანი ან ნოტარიალურად დამოწმებული ასლი;

დ) ორი ფოტოსურათი ზომით 3/4 და სურათის ელექტონული ვერსია;

ე) სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი
(ვაჟებისთვის).

ვ) ინგლისური ენის B2 დონის სერთიფიკატი (სერთიფიკატის არ
არსებობის შემთხვევაში ჩატარდება შესაბამისი გამოცდა);

ზ) ჯანმრთელობის დამადასტურებელი ცნობა: – პირველი კლასის
სამედიცინო სერტიფიკატი („საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო
ექსპლუატაცია (CPL-H) და (CPL-A) პროგრამებზე შემომსვლელთათვის“).

ტესტირება ინგლისური ენის B2 დონეზე ფლობის დადასტურებისათვის
ჩატარდება 2023 წლის 1 მაისს;