2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობისათვის

შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში სხვა უმაღლესი სასწავლებლიდან  გადმოსვლის
მსურველებმა 2023 წლის 21 აგვისტოდან - 2023 წლის 7 სექტემბრის 18.00 საათამდე უნდა გაიარონ
რეგისტრაცია განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ
პორტალზე students.emis.ge
სტუდენტები, რომლებიც მოიპოვებენ მობილობის წესით საავიაციო უნივერსიტეტში ჩარიცხვის
უფლებას, არაუგვიანეს 13 სექტემბრისა უნდა გამოცხადდნენ  უნივერსიტეტში და
წარმოადგინონ:
 განცხადება სსუ-ს რექტორის სახელზე (შესავსები ფორმა გაიცემა ადგილზე);
 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სტუდენტის ჩარიცხვის ბრძანების ასლი;
 ამონაწერი სტუდენტის სასწავლო ბარათიდან, რომელშიც მითითებული იქნება
სტუდენტის მიერ გავლილი საგნების მოცულობა (სთ), მიღებული შეფასებები და
მინიჭებული კრედიტები. ამონაწერი დამოწმებული უნდა იყოს უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულების ბეჭდითა და ხელმოწერით;
 ატესტატის ასლი;
 პირადობის მოწმობის ასლი;
 მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის);
 2 ფოტოსურათი, ზომით 3X4-ზე და სურათის ელექტრონული ვერსია.
გაითვალისწინეთ: ბაკალავრიატში 2020 წელს და შემდგომ პერიოდში ჩარიცხულ სტუდენტებს,
საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში მობილობისათვის, აუცილებელია რომ ეროვნული
გამოცდების დროს ჩაბარებული გქონდეთ ის საგანი რომელიც განსაზღვრული იყო შესაბამის
წელს საავიაციო უნივერსიტეტში ჩარიცხვისათვის.
საბუთების მიიღება იწარმოებს 2023 წლის 11 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით, 10 სთ-დან
17 სთ-მდე I სასწავლო კორპუსი, ოთახი 405.
ათვისებული კრედიტების თავსებადობის დასადგენად ან სხვა დამატებითი ინფორმაციის
მიღების მიზნით სტუდენტებს შეუძლიათ მობრძანდნენ უნივერსიტეტში ყოველ სამუშაო დღეს
(შაბათ-კვირის გარდა) მისამართი: ქ. დედოფლის გამზირი 16. I სასწავლო კორპუსი, ოთახი 405.
ან დარეკონ ნომერზე: 2 74-61-55, 595–44-34-44, 577-75-05-85