Author Archives: Aviation

2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სადოქტორო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების შესახებ

შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას სადოქტორო პროგრამებზე 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის. ცხადდება მიღება შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამაზე ,,საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაცია და ტექნოლოგიები”. საბუთები მიიღება 28 ოქტომბრიდან 5 ნოემბრის ჩათვლით. დოქტორანტობის კანდიდატებმა რეგისტრაციისას უნდა წარმოადგინონ დოკუმენტების შემდეგი ნუსხა: ა) განცხადება; ბ) პირადობის მოწმობის ასლი; გ) მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი […]

აეროდინამიკური მილი

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის აეროდინამიკურ ლაბორატორიაში განთავსებულია უნიკალური ტექნიკური შესაძლებლობის მქონე აეროდინამიკური მილი, რომლის მოდერნიზაცია 2021 წლის ივნისში წარმატებით დასრულდა.იგი აღჭურვილია მაღალი სიზუსტის სენსორებით, სამეცნიერო ხელსაწყოებითა და აეროდინამიკურ პარამეტრების გაზომვისა და შეგროვების კომპიუტერული სისტემით. აეროდინამიკურ მილზე  შესაძლებელია წარმატებით განხორციელდეს მრავალი მიმართულების ისეთი აეროდინამიკური ხასიათის სამეცნიერო ტექნიკური ამოცანები, როგორებიცაა: სხვადასხვა ტიპის საფრენი აპარატებისა და მათი კონსტრუქციული ელემენტების […]

დასაქმების კვირეული

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი დასაქმების კვირეული 20-24 სექტემბერს, საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის დასაქმების და კარიერული განვითარების ცენტრის ორგანიზებით გაიმართება ონლაინ დასაქმების კვირეული. მოცემულ კვირეულში ჩართულები იქნებიან შემდეგი ორგანიზაციები: 1) საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება; 2) ტავ ურბან საქართველო; 3) პაშა ბანკი საქართველო; 4) სატვირთო ავიაკომპანია იზი ჩარტერი; 5) ავიაკომპანია ჯეო სქაი; 6) ტერა ბანკი; 7) სატვირთო ტერმინალი ლასარე; 8) […]

სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობის პროგრამა

გაცნობებთ, რომ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის დაფინანსების პროგრამას, რომლის მიზანია სოციალურად დაუცველი წარმატებული სტუდენტების უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა და სტუდენტების მოტივაციის ამაღლება.2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის დაფინანსების მიზნით განცხადებების მიღება დაიწყება 2021 წლის 10 სექტემბრიდან და გაგრძელდება 30 ოქტომბრის ჩათვლით (მის: შარტავას ქ. N7).

ღია კარის დღე პირველკურსელებისთვის

გაცნობებთ, რომ ხვალ 10 სექტემბერს 13:00 საათზე გაიმართება საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში ჩარიცხული პირველ კურსელების ღია კარის დღე. შეხვედრა შედგება Online. გადასასვლელი ლინკი მოცემულია ქვემოთ: ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტისთვის: https://meet.google.com/xkb-aqcz-tew?authuser=0&hl=en საინჟინრო და საფრენოსნო ფაკულტეტებისთვის: https://meet.google.com/qnw-vcsa-jxi?authuser=0&hl=en

სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის დაფინანსების პროგრამა

გაცნობებთ, რომ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის დაფინანსების პროგრამას, რომლის მიზანია სოციალურად დაუცველი წარმატებული სტუდენტების უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა და სტუდენტების მოტივაციის ამაღლება. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საქართველოს მოქალაქე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პირი, რომელიც კანონმდებლობით დადგენილი წესით ჩაირიცხა ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე, ბაკალავრიატის ან მაგისტრატურის პროგრამაზე, მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებულ […]

მაგისტრატურაში ჩაბარების მსურველთათვის

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას მაგისტრატურაში შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე: საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია (მიღების წინაპირობაა კვალიფიკაცია საავიაციო ინჟინერიაში ან გამოცდა სპეციალობაში, იხილეთ ბმული) საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი (მიღების წინაპირობაა კვალიფიკაცია მენეჯმენტში ან გამოცდა სპეციალობაში, იხილეთ ბმული) მსურველებმა, რომლებმაც წარმატებით ჩააბარეს საერთო სამაგისტრო გამოცდები, განცხადებით უნდა მიმართონ საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის რექტორს. განცხადებას თან უნდა დაერთოს შემდეგი დოკუმენტები: ა) პირადობის მოწმობის ასლი; […]

2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის გარე მობილობა

შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში სხვა უმაღლესი სასწავლებლიდან  გადმოსვლის მსურველებმა 2021 წლის 16 აგვისტოდან – 2021 წლის 30 აგვისტოს 18.00 საათამდე უნდა გაიარონ რეგისტრაცია განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე students.emis.ge სტუდენტები, რომლებიც მოიპოვებენ მობილობის წესით საავიაციო უნივერსიტეტში ჩარიცხვის უფლებას, არაუგვიანეს 10 სექტემბრისა უნდა გამოცხადდნენ  უნივერსიტეტში და წარმოადგინონ: განცხადება სსუ-ს რექტორის სახელზე; უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში […]

2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობა

შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში შიდა მობილობის (საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის) მსურველ სტუდენტებს 2021 წლის 16 აგვისტოდან 30 აგვისტოს ჩათვლით შეუძლიათ მობრძანდნენ უნივერსიტეტში და შეავსონ განაცხადი შიდა მობილობის განხორციელების სურვილის შესახებ. განცხადებას თან უნდა დაერთოს: 1) პირადობის მოწმობის ასლი; 2) ამონაწერი სტუდენტის სასწავლო ბარათიდან, რომელშიც მითითებული იქნება სტუდენტის მიერ გავლილი საგნების მოცულობა (სთ) მიღებული შეფასებები და მინიჭებული […]