Category Archives: განცხადებები

სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობის პროგრამა !

გაცნობებთ, რომ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის დაფინანსების პროგრამას, რომლის მიზანია სოციალურად დაუცველი წარმატებული სტუდენტების უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა და სტუდენტებისმოტივაციის ამაღლება. 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის დაფინანსების მიზნით განცხადებების მიღება დაიწყება 2021 წლის 1 მარტიდან და გაგრძელდება 31 მაისის ჩათვლით (მის: შარტავას ქ. N7). დამატებითი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ბმულებს: https://ssu.edu.ge/wp-content/uploads/2021/03/152a371e-d7b3-4a0b-ae10-d369ae30c3ce.pdf https://ssu.edu.ge/wp-content/uploads/2021/03/5517b04a-7cf1-431a-9d6a-279fbbd325c9-1.pdf

საჯარო სამსახურის ბიუროს სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მე-14 ნაკადი იწყება!

საჯარო სამსახურის ბიუროს სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მე-14 ნაკადი იწყება! საჯარო სამსახურის ბიურო იწყებს სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მე-14 ნაკადს. სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია, სტაჟიორობის კანდიდატმა განაცხადოს თანხმობა სტაჟირების კონკრეტულ ნაკადში მონაწილეობის თაობაზე შესაბამის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ბიუროს მიერ სტაჟირების რეგისტრაციის დაწყებამდე არაუგვიანეს ერთი თვისა. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ბმულს: https://ssu.edu.ge/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%af%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%9d-%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%ae%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%a1/

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ !

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ ! საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი 2021 წელს აცხადებს მიღებას შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე: საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (პილოტი) კვალიფიკაცია: საჰაერო ხომალდის მართვის ბაკალავრი ჩასაბარებელი გამოცდები პრიორიტეტების მიხედვით: უცხო ენა, მათემატიკა, ქართული ენა და ლიტერატურა. ადგილების რაოდენობა: 70 წლიური საფასური: 15 000 დამატებითი მოთხოვნა: I კლასის სამედიცინო სერთიფიკატის ასაღებად მიმართეთ უნივერსიტეტს მისამართზე: mail@ssu.edu.ge საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია კვალიფიკაცია: […]

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე!• “საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია” (CPL-A) (თვითმფრინავის კომერციული პილოტი);• „საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია” (CPL-H)(შვეულმფრენის კომერციული პილოტი);• „საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურება” (B1.1)პროგრამის კურსდამთავრებულები დაეუფლებიან EASA-ს (ევროპის ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტოს) სტანდარტების ცოდნასა და პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს, რაც მათ გახდის კონკურენტუნარიანს საერთაშორისო ასპარეზზე.• „საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურება” (B2)პროგრამის კურსდამთავრებულები დაეუფლებიან EASA-ს (ევროპის ავიაციის […]

მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ

2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობა საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში შიდა მობილობის (საგანმანათლებლო პროგრამისშეცვლის) მსურველ სტუდენტებს 2021 წლის 28 იანვრიდან 15 თებერვლის 18:00 სთ-მდეშეუძლიათ მოგვმართონ და შეავსონ განაცხადი შიდა მობილობის განხორციელების სურვილისშესახებ. განცხადებას თან უნდა დაერთოს: პირადობის მოწმობის ასლი; ამონაწერი სტუდენტის სასწავლო ბარათიდან, რომელშიც მითითებული იქნება სტუდენტის მიერ გავლილი საგნების მოცულობა (სთ), მიღებული შეფასებები და […]

კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი, აკადემიური პერსონალის შერჩევის მიზნით, აცხადებს ღია კონკურსს  შემდეგი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად: საფრენოსნო მომზადების ფაკულტეტი მიმართულება: საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია  – ასოცირებული პროფესორი – 2 ვაკანსია; საინჟინრო ფაკულტეტი  მიმართულება: საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია   ასისტენტ-პროფესორი –  2 ვაკანსია. აუცილებელი პირობა: აფილირება საქართველოს საავიაციო უნივერისტეტთან.                      ძირითადი კრიტერიუმები აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად: ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე – […]

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სადოქტორო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების შესახებ

შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას სადოქტორო პროგრამებზე 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის. ცხადდება მიღება შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის სადოქტორო  პროგრამაზე ,,საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაცია და ტექნოლოგიები”. საბუთები მიიღება 19 ოქტომბრიდან  26 ოქტომბრის ჩათვლით. დოქტორანტობის კანდიდატებმა რეგისტრაციისას უნდა წარმოადგინონ დოკუმენტების შემდეგი ნუსხა: ა) განცხადება; ბ) პირადობის მოწმობის ასლი; გ) მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი […]

საინჟინრო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე დისერტაციის დაცვის შესახებ

სადისერტაციო საბჭოს სხდომა 19 ოქტომბერს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში (აუდიტორია N407) 14 საათსა და 16 საათზე – 2 სესიად გაიმართება. პირველი სესია – საგანმანათლებლო პროგრამა „საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაცია“ სადისერტაციო თემა „ერთიან საჰაერო სივრცეში უპილოტო საფრენი აპარატების მართვის მეთოდები ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით“, დოქტორანტი მამუკა ზოიძე, ხელმძღვანელი პროფესორი სერგო ტეფნაძე. ოფიციალური ოპონენტები: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის […]

სოციალური დაფინანსების მოპოვების მსურველთათვის

საქართველოს მთავრობა, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს წარდგინებით, განსაზღვრავს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული მაგისტრანტების სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტით დაფინანსების ოდენობასა და პირობებს სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტების დაფინანსების წლიური მოცულობის არაუმეტეს 10% – ის ფარგლებში. გაეცანით საქართველოს მთავრობის დადგენილებას „2020-2021 სასწავლო წელს საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მაგისტრატურის აკრედიტებულ […]