საბაკალავრო პროგრამა

პროგრამის მიზნებია:

  • მისცეს ბაკალავრს საფუძვლიანი ცოდნა მენეჯმენტის სფეროში, რათა დაეუფლოს ორგანიზაციის (ავიასაწარმოს) კოლექტიური და ინდივიდუალური მართვის პროცესების კანონზომიერებებს, მატერიალური, ადამიანური და ფინანსური რესურსების ეფექტიანად გამოყენების მეთოდებს, ბიზნეს–გეგმის შედგენის წესს, გააცნობიეროს მენეჯმენტის ფუნქციები (დაგეგმვა, ორგანიზაცია, მოტივაცია, კონტროლი), გააჩნდეს საბაზრო ეკონომიკაში ორიენტაციის უნარი;
  • გამოუმუშავოს ბაკალავრს პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, რომელთა საფუძველზეც მიაღწევს ისეთ კომპეტენციებს, როგორიცაა საბაზრო სისტემის მოთხოვნათა გათვალისწინება, ორგანიზაციებში (ავიასაწარმოებში) მმართველობითი სფეროს კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება, გუნდში მუშაობა, სტრესულ და კონფლიქტურ სიტუაციებში მოქმედება, ცოდნის პრაქტიკაში გადატანა, დასკვნისა და კომუნიკაციის უნარი;
  • ჩამოუყალიბოს ბაკალავრს , პროფესიული და მორალური ეთიკის ნორმებზე დაფუძნებული ღირებულებები, განუვითაროს ინდივიდუალური და საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის გრძნობა.

პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს საქართველოში გაცემული ან მასთან გათანაბრებული სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატის მქონე პირს, საქართველოს განათლების,  მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე.

ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე სტუდენტის სტატუსის მოპოვების უფლება შესაძლებელია საქართველოს განათლების,  მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს  მიერ დადგენილი წესების საფუძველზე. პროგრამაზე სწავლის უფლების მოპოვება ასევე შესაძლებელია მობილობის ან შიდა მობილობის გზით საქართველოს კანონმდებლობითა და უნივერსიტეტის შიდა მარეგულირებელი წესების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

იმ პირთათვის, რომლებიც ბოლო 2 წლის განმავლობაში სწავლობდნენ და სრული ზოგადი განათლების ან საბაზო ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი მიიღეს „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში საჭიროა განათლების აღიარების დოკუმენტი.

საფაკულტეტო ზოგადი სავალდებულო საგნები

მათემატიკა 1 (ბიზნესისათვის)

აკადემიური წერის საფუძვლები

კომპიუტერული უნარები

მათემატიკა 2 ( ბიზნესისათვის)

ბიზნესის  ეთიკა

უცხოური ენების მოდული

ინგლისური ენა B1

ინტენსიური ინგლისური ენა1

ინგლისური ენა      B2

ინტენსიური ინგლისური ენა 2

პროფესიული ინგლისური ენა I

პროფესიული ინგლისური ენა II

საფაკულტეტო ზოგადი არჩევითი საგნები

საქართველოს ისტორია და მსოფლიო ცივილიზაცია 

ფილოსოფია

 ფსიქოლოგია

თეოლოგია

სპეციალობის სავალდებულო საგნები

მიკროეკონომიკა

ბიზნესის საფუძვლები

მაკროეკონომიკა

ფინანსების თეორია

ალბათობის თეორია

სამოქალაქო ავიაციის ეკონომიკა

ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები

მენეჯმენტის საფუძვლები

სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში

მარკეტინგის საფუძვლები

ფინანსური  აღრიცხვა და ანგარიშგება

ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი

ოპერაციული მენეჯმენტი

მენეჯერული აღრიცხვა

რისკ-მენეჯმენტი ბიზნესში

სტრატეგიული მენეჯმენტი

ლოგისტიკის საფუძვლები

სამგზავრო ავია გადაყვანების მენეჯმენტი

ორგანიზაციული ქცევა

საერთაშორისო ბიზნესი

ბიზნესის სამართალი

სატვირთო ავიაგადაზიდვების მენეჯმენტი

საჰაერო ტრანსპორტის კომერციული ექსპლუატაცია

ავიასაწარმოთა ეკონომიკური ანალიზი

პროექტების მენეჯმენტი

საწარმოო პრაქტიკა 

საბაკალავრო ნაშრომი

სპეციალობის არჩევითი საგნები

საგადასახადო საქმე

საბანკო საქმის საფუძვლები

საინოვაციო მენეჯმენტი

ლიდერობა

თავისუფალი კომპონენტები