საბაკალავრო პროგრამა

პროგრამის მიზნებია:

  • კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება, რომლებსაც ექნებათ კომპლექსური ბიზნეს სამყაროს შესახებ ფართო თეორიული ცოდნა, კერძოდ, მმართველობითი ტექნიკის გამოყენებით მონაწილეობას მიიღებენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და აღჭურვილი იქნებიან ორგანიზაციის მართვისათვის საჭირო ინსტრუმენტების ეფექტური გამოყენების უნარებით.
  • ასევე, პროგრამა ორიენტირებულია სტუდენტს განუვითაროს ორგანიზაციის მართვის კონტექსტში გადაწყვეტილების მიღების პრაქტიკული უნარ-ჩვევები რაც ხელს შეუწყობს კარიერის აწყობას, როგორც კერძო სექტორში, ასევე, საჯარო სექტორში.
  • პროგრამა უზრუნველყოფს ანალიტიკურ აზროვნების ჩამოყალიბებას, მენეჯმენტის საკითხების კრიტიკულ გააზრებას, მონაცემების შეგროვების, დამუშავების, სანდო და რელევანტური დასკვნების გაკეთების, არგუმენტაციის, ეფექტური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარების გამომუშავებას. 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტის  საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს საქართველოში გაცემული ან მასთან გათანაბრებული სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატის  მქონე  პირს, საქართველოს განათლებისა, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების  საფუძველზე. 

ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე სტუდენტის სტატუსის მოპოვების უფლება შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესების საფუძველზე. პროგრამაზე სწავლის უფლების მოპოვება ასევე შესაძლებელია მობილობის ან შიდა მობილობის გზით, საქართველოს კანონმდებლობითა და უნივერსიტეტის შიდა მარეგულირებელი  წესების  მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა ან გადმოყვანის წესით ჩარიცხვა უცხო ქვეყნის აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს გადაწყვეტილების საფუძველზე.

  დისციპლინათა დასახელება კრედიტები სწავლების წლები და სემესტრები  
           
  I II III IV V VI VII VIII  
  კრედიტი კრედიტი კრედიტი კრედიტი კრედიტი კრედიტი კრედიტი კრედიტი სულ კრედიტები
1 2 5 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ძირითადი სწავლის სფეროს სავალდებულო სასწავლო კურსები 
1 აკადემიური წერის საფუძვლები  3 3               3
2 ინფორმაციული ტექნოლოგიები 1 3 3               3
3 ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2 3   3             3
4 ეკონომიკის პრინციპები 1 5 5               5
5 ეკონომიკის პრინციპები 2 5   5             5
6 კალკულუსი 1 5 5               5
7 კალკულუსი 2 5   5             5
8 ბიზნესის საფუძვლები 5 5               5
9 მენეჯმენტის საფუძვლები 5   5             5
10 სტატისტიკა ბიზნესისათვის 6     6           6
11 ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები 5     5           5
12 ფინანსური აღიცხვა 5       5         5
13 მმართველობითი აღრიცხვა 5         5       5
14 საინფორმაციო ტექნოლოგიები და გადაწყვეტილების მიღების სტრატეგია 5           5     5
15 ბიზნესის ეთიკა  5     5           5
16 მარკეტინგის საფუძვლები 5     5           5
17 ორგანიზაციული ქცევა 5     5           5
18 ოპერაციათა მენეჯმენტის საფუძვლები 5         5       5
19 საერთაშორისო ბიზნესის საფუძვლები 5       5         5
20 ადამიანური რესურსების მართვა 5         5       5
21 პროექტების მართვა 6             6   6
22 სტრატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები 6           6     6
23 ავია ბიზნესის საფუძვლები 5       5         5
24 ექსპორტის მენეჯმენტი 5             5   5
25 ბიზნეს სამართალი 5           5     5
26 კვლევის მეთოდები ბიზნესში 5             5   5
27 საწარმო პრაქტიკა 18               18 18
28 საბაკალავრო ნაშრომი  12               12 12
  სულ  157 21 18 26 15 15 16 16 30 157
სწავლების ძირითადი სფეროს არჩევითი სასწავლო კურსები  
29 მეწარმეობა 5       10 10 10 5   35
30 ლოჯისტიკის საფუძლები 5        
31 B2B მარკეტინგი 5        
32 ფინანსური ბაზრები და ინსტიტუტები 5        
33 საერთაშორისო ფინანსების საფუძლები 5        
34 დროის მენეჯმნეტი 5        
35 ინვესტიციების საფუძვლები 5        
36 საბანკო საქმის საფუძლები 5        
37 საერთაშორისო სამგზავრო და სატვირთო ავიაგადაყვანა-გადაზიდვები 5        
38 კორპორაციული ფინანსების საფუძვლები 5        
39 საბაჟო საქმე 5        
40 საინოვაციო მენეჯმენტი 5        
41 ფინანსური რისკების მართვა 5        
42 ბიზნეს კონფლიქტები და მოლაპარაკების პროცესი 5        
43 ბიზნესი მოქმედებაში 5        
44 საგადასახადო საქმის საფუძვლები 6        
  სულ 75 0 0 0 10 10 10 5 0 35
  საუნივერსიტეტო სავალდებულო კომპონენტები  
45 ინგლისური ენა B1 – 1 3 3               3
46 ინგლისური ენა ბიზნესისთვის  1 3 3               3
47 ინგლისური ენა B1 – 2 3   3             3
48 ინგლისური ენა ბიზნესისთვის  2 3   3             3
49 ინგლისური ენა B2 – 1 3     3           3
50 ინგლისური ენა ბიზნესისთვის  3 3     3           3
51 ინგლისური ენა B2 – 2 3       3         3
52 ინგლისური ენა ბიზნესისთვის  4 3       3         3
53 ავიაციის საფუძვლები 3   3             3
  სულ თავისუფალი სავალდებულო კომპონენტები 27 6 9 6 6 0 0 0 0 27
  თავისუფალი არჩევითი კომპონენტები  
54 ფსიქოლოგიის საფუძვლები  3 3 3             21
55 საქართველოს ისტორია და მსოფლიო ცივილიზაცია  3            
56 თეოლოგია 3            
57 ფილოსოფია 3            
58 ინგლისური A2 6            
                     
  V, VI და VII სემესტრებში სტუდენტი  სხვა საბაკალავრო პროგრამებიდან ირჩევს 15 კრედიტს            5 5 5  
  სულ თავისუფალი კომპონენტები 18 3 3     5 5 5   21
  სულ კრედიტების მოცულობა 240