საბაკალავრო პროგრამა

პროგრამის მიზნებია:

  • კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება, რომლებსაც ექნებათ კომპლექსური ბიზნეს სამყაროს შესახებ ფართო თეორიული ცოდნა, კერძოდ, მმართველობითი ტექნიკის გამოყენებით მონაწილეობას მიიღებენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და აღჭურვილი იქნებიან ორგანიზაციის მართვისათვის საჭირო ინსტრუმენტების ეფექტური გამოყენების უნარებით.
  • ასევე, პროგრამა ორიენტირებულია სტუდენტს განუვითაროს ორგანიზაციის მართვის კონტექსტში გადაწყვეტილების მიღების პრაქტიკული უნარ-ჩვევები რაც ხელს შეუწყობს კარიერის აწყობას, როგორც კერძო სექტორში, ასევე, საჯარო სექტორში.
  • პროგრამა უზრუნველყოფს ანალიტიკურ აზროვნების ჩამოყალიბებას, მენეჯმენტის საკითხების კრიტიკულ გააზრებას, მონაცემების შეგროვების, დამუშავების, სანდო და რელევანტური დასკვნების გაკეთების, არგუმენტაციის, ეფექტური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარების გამომუშავებას. 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტის  საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს საქართველოში გაცემული ან მასთან გათანაბრებული სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატის  მქონე  პირს, საქართველოს განათლებისა, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების  საფუძველზე. 

ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე სტუდენტის სტატუსის მოპოვების უფლება შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესების საფუძველზე. პროგრამაზე სწავლის უფლების მოპოვება ასევე შესაძლებელია მობილობის ან შიდა მობილობის გზით, საქართველოს კანონმდებლობითა და უნივერსიტეტის შიდა მარეგულირებელი  წესების  მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა ან გადმოყვანის წესით ჩარიცხვა უცხო ქვეყნის აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს გადაწყვეტილების საფუძველზე.

პროგრამის სტრუქტურის სანახავად გადადით ბმულზე