ავტორიზაცია / აკრედიტაცია

ავტორიზაცია / აკრედიტაცია

ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 9 – საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის შესახებ

საბაკალავრო:

  • “საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა, 2020 წლის 26 ოქტომბრის №1037786 გადაწყვეტილება
  • “საჰაერო მოძრაობის მართვის სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაცია” საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა, 2020 წლის 6 ნოემბრის №1076353 გადაწყვეტილება
  • “საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (პილოტი)“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა”, 2020 წლის 24 სექტემბრის №890136 გადაწყვეტილება
  • „ინფორმაციული სისტემები ავიაციაში“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 2020 წლის, 7 სექტემბრის №791401 გადაწყვეტილება
  • „ფინანსები“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა, 2020 წლის 4 აგვისტოს №663294 გადაწყვეტილება
  • „საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა, 2020 წლის 31 ივლისის №652935 გადაწყვეტილება

სამაგისტრო:

  • „საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა, 2020 წლის 26 ოქტომბრის №1037986 გადაწყვეტილება
  • „საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი” სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა, 2020 წლის 31 ივლისის №652937 გადაწყვეტილება

სადოქტორო

  • „საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციისა და ტექნოლოგიები“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა, 2020 წლის 26 ოქტომბრის №1038166 გადაწყვეტილება