ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 9 – საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის შესახებ

საბაკალავრო:
„საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა, 2020 წლის 26 ოქტომბრის №1037786 გადაწყვეტილება

“საჰაერო მოძრაობის მართვის სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაცია” საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა, 2020 წლის 6 ნოემბრის №1076353 გადაწყვეტილება

“საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (პილოტი)“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა”, 2020 წლის 24 სექტემბრის №890136 გადაწყვეტილება

„ინფორმაციული სისტემები ავიაციაში“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 2020 წლის, 7 სექტემბრის №791401 გადაწყვეტილება

„ფინანსები“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა, 2020 წლის 4 აგვისტოს №663294 გადაწყვეტილება

„საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა, 2020 წლის 31 ივლისის №652935 გადაწყვეტილება

სამაგისტრო:

„საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა, 2020 წლის 26 ოქტომბრის №1037986 გადაწყვეტილება

„საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი” სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა, 2020 წლის 31 ივლისის №652937 გადაწყვეტილება

სადოქტორო
„საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციისა და ტექნოლოგიები“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა, 2020 წლის 26 ოქტომბრის №1038166 გადაწყვეტილება