ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 9 – საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის შესახებ

აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 102 – ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ფრენის მართვის ავტომატიზებული სისტემების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 103 – ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ფრენის მართვის ავტომატიზებული სისტემების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 104 – საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის (კომერციული პილოტი) საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 105 – საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 106 – საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 107 – საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაციის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 108 – საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაციის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 109 – ფრენების უზრუნველყოფის მიწისზედა რადიოტექნიკური საშუალებების ტექნიკური ექსპლუატაციის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 110 – საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 111 – საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 112 – საბუღალტრო აღრიცხვის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 113 – ფინანსური აღრიცხვისა და კონტროლის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 114 – საფრენი აპარატების დაპროექტებისა და წარმოების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 115 – საფრენი აპარატების დაპროექტების სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 116 – საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 112 – პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 25 – საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება # 26 – საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის მიერ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ